Segesvári Csaba

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tram-train típusengedélyét, melyet Lázár János szerint "A VASÚTHATÓSÁG MÁR KI IS ADTA A TÍPUSENGEDÉLYT, ÍGY A TRAM-TRAIN 100 KM/H-VAL MEHET HAMAROSAN SZEGED ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖZÖTT".

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 2.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2022. május 2-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigény teljesítését az igény beérkezésétől számított 45 napon belül tudjuk teljesíteni.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2022.05.02. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Tekintettel arra, hogy az engedély meg nem ismerhető adatokat is
tartalmaz, a NAIH álláspontjára hivatkozással az alábbiakban tájékoztatjuk
az engedély tartalmáról.

A tárgyi típusengedélyt a vasúti közlekedési hatóság  az alábbi
feltétekkel adta ki:

A. Általános feltételek:

•             A Tram - Train dízel-villamos motorvonat engedélyezett
legnagyobb sebessége az üzemeltetésre vonatkozó szabályok és egyéb
utasítások betartása mellett:

- vonat üzemben jól működő éberségi és vonatbefolyásoló berendezéssel, az
érvényes sebességkorlátozások betartásával: 100 km/h

- villamos üzemben:  50 km/h

•             Alkalmazási terület: Magyarország

Hálózat(ok):

Hódmezővásárhely - Szeged vasút-villamos pályahálózat az alábbiak szerint:

-Hódmezővásárhely és Szeged városi vasúti pályahálózat

- Magyar Államvasutak Zrt. országos közforgalmú pályahálózat 135. sz.
vasútvonal

- Hódmezővásárhely népkert – Szeged Rókus szakasz

- Szeged – Szeged-Rókus szakasz

- Hódmezővásárhely – Békéscsaba szakasz

-Magyar Államvasutak Zrt. országos közforgalmú pályahálózat 140. sz.
vasútvonal

- Kiskunfélegyháza – Szeged szakasz

valamint a fenti vonalszakaszok és a Tram - Train dízel-villamos
motorvonat karbantartó telephelye(i) közötti közlekedésre alkalmas
legrövidebb és kerülő vonalszakaszok, ha fenti vonalszakaszokkal nem esik
egybe, továbbá

- Magyar Államvasutak Zrt. országos közforgalmú pályahálózat 121. sz.
vasútvonal

- Makó – Újszeged (- Szeged) szakasz

•             A típusengedély a vasúti járművek forgalomba hozatala,
üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról,
hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet) 21. § (4)
bekezdésében meghatározottakra jogosít.

•             A Stadler és a Tram - Train dízel-villamos motorvonat
mindenkori üzembentartója 24 órán belül köteles bejelenteni a vasúti
közlekedési hatóság részére

- az üzemeltetés során keletkezett baleseteket, rendkívüli eseményeket, ha
azok körülményeiből konstrukciós vagy szoftver hibára lehet következtetni;

- ha a járműtípus azonos rendszerelemre vonatkozó, rendszeresen
bekövetkező meghibásodását tapasztalja.

Ez a bejelentési kötelezettség független az egyéb rendeletekben,
utasításokban előírt bejelentésektől.

•             A vasúti közlekedési hatóság a típusengedélyt hivatalból
felülvizsgálja, ha – különösen vasúti baleset tapasztalatai alapján –
kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a járműtípusnak a
típusengedélyben rögzített műszaki jellemzői megfelelnek a
jogszabályokban, valamint az Átjárhatósági Műszaki Előírásokban
meghatározott követelményeknek. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a
vasúti közlekedési hatóság azt állapítja meg, hogy a járműtípus a fenti
követelményeknek nem felel meg, akkor a típusengedélyt módosítja, vagy
amennyiben a módosítás nem lehetséges, visszavonja.

•             A Tram - Train dízel-villamos motorvonat mindenkori
tulajdonosa köteles megőrizni a járműre vonatkozó dokumentációt a jármű
selejtezését követő öt (5) évig, azt ellenőrzéskor a vasúti közlekedési
hatóságnak bemutatni, a jármű elidegenítése esetén pedig az új
tulajdonosnak a megőrzési kötelezettség meghagyásával igazoltan átadni.

B. Üzemeltetési és üzembehelyezési feltételek:

•             Jelen engedély alapján a típusengedélynek megfelelő műszaki
tartalmú Tram - Train dízel-villamos motorvonatra az üzembehelyezési
engedély pályaszámonként kérelmezhető.

•             Az üzembehelyezési engedélyezési eljárást a vasúti
közlekedési hatóság a 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § alapján
folytatja le.

A kérelem mellékleteként be kell nyújtani az adott pályaszámú jármű
gyártása vagy üzembehelyezését megelőző vizsgálata során keletkezett azon
mérési jegyzőkönyveket, dokumentumokat, amelyekkel igazolható, hogy az
adott pályaszámú jármű megfelel a típusengedélyben meghatározott
típusazonosító adatoknak, a közlekedés- és üzletbiztonsági
követelményeknek, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra

- mérlegelési jegyzőkönyv;

- EVM berendezés vizsgálati jegyzőkönyv;

- fékvizsgálati jegyzőkönyv;

- a járműre telepített szoftverek listája;

- állópróba jegyzőkönyv;

- futópróba jegyzőkönyv;

- szinkron próba jegyzőkönyv;

- TELOC adatkészlet hatósági futópróbáról;

- a vészhívó berendezés jegyzőkönyve,

- az adott pályaszámú jármű nemzeti járműnyilvántartásba történő
felvételéhez a hatóság honlapján közzétett „Engedélyezett járművek
szabványos nyilvántartási űrlapja” adatlapot egy példányban papíron,
lepecsételve és aláírva, egy példányban elektronikus (.xls vagy .xlsx)
formátumban, CD-n.

- az adott pályaszámú jármű nemzeti járműnyilvántartásba történő
felvételéhez a hatóság honlapján közzétett „Jármű nyilvántartási adatlap
4. táblázat – Villamos motorvont – motorkocsi, motorkocsi-vonófej,
vezérlőkocsi – betétkocsi” adatlapot egy példányban papíron, lepecsételve
és aláírva, egy példányban elektronikus (.xls vagy .xlsx) formátumban,
CD-n.

•             A jármű üzembehelyezése vagy a pályahálózaton való
használata előtt rendelkeznie kell karbantartásért felelős szervezettel. A
karbantartásért felelős szervezetet a vasúti közlekedési hatóság a Nemzeti
vasúti járműnyilvántartásban nyilvántartásba veszi.

•             A jármű karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát
végző szervezet feleljen meg a vasúti járművek karbantartását, javítását
és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM
rendelet előírásainak.

•             A vasúti jármű vezetőjének a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és
vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének,
a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat
szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti képesítéssel, a
vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról
szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet szerinti vasúti járművezetői
engedéllyel, a használt vasúti pályahálózat és a vezetni jogosult vasúti
jármű tekintetében a foglalkoztató vasúti társaság által kiállított vasúti
járművezetői tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

•             A Tram - Train dízel-villamos motorvonat bármilyen
átalakítására vonatkozó, beleértve a járműre telepített szoftverek
módosítását is, illetve reklámhordozó elhelyezési szándékát a Stadler
illetve a MÁV-START Zrt. a vasúti közlekedési hatóságnak köteles
előzetesen bejelenteni.

•             Amennyiben a Stadler, továbbá a Tram - Train dízel-villamos
motorvonat tulajdonosa, üzembentartója vagy magyarországi üzemeltetője a
jelen engedélyben előírt kötelezettségeket nem teljesíti, úgy a vasúti
közlekedési hatóság a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 81. § (1) - (4) bekezdésében meghatározott átmeneti biztonsági
intézkedéseket alkalmazhat.

A hatósági eljárás iratainak és a döntés teljes terjedelmében történő
megismerésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése