Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Erdei Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tóth József igazságügyi könyv- adó- és járulékszakértő 271028 számú bevont szakértői igazolványa

We're waiting for Dr. Erdei Zoltán to read a recent response and update the status.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Tóth József igazságügyi könyv- adó- és járulékszakértő 271028 számú szakértői igazolványának pontos bevonási dátumát. A 271028 számú szakértői igazolvány korábban valamikor bevonásra került, de a bevonás pontos időpontját nem ismerjük és a szakértő sem hajlandó nyilatkozni arról. A kérdés célja annak felderítése, hogy Tóth József igazságügyi szakértő 2016-2017. években szerepelt-e az igazságügyi szakértői nyilvántartásban, adhatott-e igazságügyi szakértői véleményt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 17.

Üdvözlettel:
Dr. Erdei Zoltán ügyvéd
+36203500885
[email address]
5000 Szolnok, Szántó krt. 52. A/II. fszt. 1. szám

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Melléklet

                                                                                                      
Iktatószám: II-K/111–2/2024.

 

Dr. Erdei Zoltán Úr

Ügyvéd részére

e-mail: [1][FOI #24743 email] és
[2][email address]

 

Tisztelt Dr. Erdei Zoltán Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény28. § (1) bekezdése alapján elõterjesztett,
közérdekû adat megismerésére irányuló igénye kapcsán az alábbiakról
tájékoztatom.

Az adatigénylésében jelölt igazságügyi szakértõ 271028 számú szakértõi
igazolványa 2016. 05.02. napján került bevonásra.

Tájékoztatom, hogy a jelölt igazságügyi szakértõre vonatkozó adatok az
Igazságügyi Minisztérium által használt igazságügyi szakértõi névjegyzéket
nyilvántartó rendszerben – mely a

[3]https://inyr.im.gov.hu/experts/name-search linken elérhetõ –
megtalálhatóak.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekû adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidõ
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fõvárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16.– 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétõl, a határidõ eredménytelen
elteltétõl, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidõ
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetésérõl, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelõ jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történõ felszólítása eredményérõl szóló
értesítés kézhezvételét követõ harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. május 2.

           

                               Tisztelettel:

                                                  Igazságügyi Minisztérium

                                  

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Erdei Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.