TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00007 és TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00008 azonosító számú projektek megvalósíthatósági tanulmánya

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00007 azonosító számú "Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése" és a TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00008 azonosító számú "Iskolafejlesztési Program Szegeden – Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése" projektek megvalósíthatósági tanulmányát és a megvalósult projekt tényleges költségvetését, eredményét. A fent említett adatokat egy készülő esettanulmányhoz szeretném felhasználni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 30.

Üdvözlettel:
Kalló Dániel

Czakó-Szőnyi Andrea,

2 Attachments

  • Attachment

    Vorosmarty Mihaly Altalanos Iskola dokumentumai.zip

    2.9M Download

  • Attachment

    Tarjani Kettannyelvu Altalanos Iskola dokumentumai.zip

    3.3M Download

Tisztelt Cím!

2021. 06. 30. napon kelt, "Közérdekű adatigénylés -
TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00007 és TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00008 számú projektek
megvalósíthatósági tanulmányai - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" tárgyú megkeresésére hivatkozással „Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései szerint az alábbi közérdekű adatokat küldöm meg:

"Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése" c.,
TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00007 azonosítószámú, valamint a "Tarjáni
Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése" c.
TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00008 azonosítószámú projekt dokumentumai

A megküldött dokumentumok kapcsán az alábbi tájékoztatást nyújtom:

1. A projektben megvalósíthatósági tanulmány elnevezésű dokumentum nem
készült, a Projekt terv értelmezhető megvalósíthatósági tanulmányként.

2. A Projekt Terv tartalma, adatai a megvalósult állapothoz képest
eltérést mutatnak.

3. Továbbá megküldésre kerülnek a projektek költségvetései, valamint a
projekt eredményeit bemutató dokumentumok ( energetikai tanúsítvány,
műszaki szakértői nyilatkozat, indikátorszámítás)

4. Tájékoztatom, hogy az adatkiadással kapcsolatban költség nem merült
fel.

Tisztelettel

Czakó-Szőnyi Andrea

--
Czakó-Szőnyi Andrea

pályázati referens
Fejlesztési Iroda
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal
H-6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
tel: +36-62/564-473
e-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]