Testületi tagok költségtérítései

Takacs Borbala made this Közérdekűadat request to Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a nagymarosi polgármesterek és önkormányzati képviselők költségtérítéseinek olyan listáját, amely havi bontásban tartalmazza ezen kifizetéseket 2015. január óta,
- az adott költségtérítést felvevő polgármester vagy önkormányzati képviselő nevét és tisztségét,
- a kifizetések összegét,
- a kifizetések dátumát,
- a kifizetések módját (készpénz vagy átutalás),
- a kifizetéseket jóváhagyó/engedélyező/utalványozó/aláíró illetékes nevét és tisztségét,
- azt, hogy milyen dokumentum igazolja az adott kifizetés összegét (számla, bizonylat, nyilvántartás, rendelvény, nyilatkozat stb.),
- azt, hogy milyen költségtípusra (üzemanyag, telefonszámla, reprezentáció stb.) történt az adott kifizetés,
- illetve azt is, hogy mi az adott kifizetés jogszabályi alapja (törvény, rendelet, határozat).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 6.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő, Takács Borbála Asszony!

A tárgyban szereplő témában Ön által érkezett adatigénylése tekintetében élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény, azaz az Infotv. 29. §. (2) bekezdése , hogy "ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen időkben a 2022. éves költségvetési beszámoló rendelet összeállítása és a sorozatos betegségek miatti erőforrás hiánya miatt, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom., mivel ezeket a sok évre visszanyúló információkat összeállítani jelentős többletmunkát igényel.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt, Takács Borbála Adatigényló Asszony!

Az alábbi linken keresztül tudja elérni a 2023. március 06-án, egy alkalommal meghosszabbított benyújtott közadat-kérésében igényelt dokumentumokat, a testületi tagok költségtérítései témában.

Alább a link (Zip fájlba tömörítve):
http://gofile.me/56gEd/knOx4397G
Jelszó:VerSzilvaFa2020

Tájékoztatom, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos további szakmai kérdéseivel kapcsolatban Seres Adrienn pénzügyi vezetővel 30-182-9474 legyen szíves egyeztetni, aki készséggel áll rendelkezésére.

A 2017. év előtti adatok sajnálatos módon a számítógépes rendszerből egy szerver adatvesztés miatt nem elérhetőek. A papír alapú irattárból kigyüjtöttük, ami rendelkezésre állt.

A kifizetéseket 2019.-ig Mándlné Szabó Katalin alpolgármester, 2019. után Hadi Tamás alpolgármester engedélyezte.

A kifizetésekhez kapcsolódóan becsatolt, általunk fellelhető Képviselő-testületi határozatok mellett az alábbi önkormányzati rendeletek voltak az irányadók :

21/2010. (XI.23.) a képviselői tiszteletdíjakról,

és az ezt módosító 8/2012 (III.29.) ÖR,
16/2014.(X.21.) ÖR,
3/2016.(II.15.) ÖR valamint

15/2019.(X.31.) ÖR valamint

2/2023.(II.03.) ÖR, amelyeket az alábbi webhelyeken talál a város honlapján :

https://nagymaros.hu/wp-content/uploads/...

https://nagymaros.hu/212010-szamu-a-kepv...

https://nagymaros.hu/wp-content/uploads/...

https://nagymaros.hu/wp-content/uploads/...

Nagymaros, 2023. április 03.

Üdvözlettel,

Eöryné dr Mezei Orsolya s.k.
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése