Testületi tagok költségtérítései

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a nagymarosi polgármesterek és önkormányzati képviselők költségtérítéseinek olyan listáját, amely havi bontásban tartalmazza ezen kifizetéseket 2015. január óta,
- az adott költségtérítést felvevő polgármester vagy önkormányzati képviselő nevét és tisztségét,
- a kifizetések összegét,
- a kifizetések dátumát,
- a kifizetések módját (készpénz vagy átutalás),
- a kifizetéseket jóváhagyó/engedélyező/utalványozó/aláíró illetékes nevét és tisztségét,
- azt, hogy milyen dokumentum igazolja az adott kifizetés összegét (számla, bizonylat, nyilvántartás, rendelvény, nyilatkozat stb.),
- azt, hogy milyen költségtípusra (üzemanyag, telefonszámla, reprezentáció stb.) történt az adott kifizetés,
- illetve azt is, hogy mi az adott kifizetés jogszabályi alapja (törvény, rendelet, határozat).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 6.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő, Takács Borbála Asszony!

A tárgyban szereplő témában Ön által érkezett adatigénylése tekintetében élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény, azaz az Infotv. 29. §. (2) bekezdése , hogy "ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen időkben a 2022. éves költségvetési beszámoló rendelet összeállítása és a sorozatos betegségek miatti erőforrás hiánya miatt, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom., mivel ezeket a sok évre visszanyúló információkat összeállítani jelentős többletmunkát igényel.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt, Takács Borbála Adatigényló Asszony!

Az alábbi linken keresztül tudja elérni a 2023. március 06-án, egy alkalommal meghosszabbított benyújtott közadat-kérésében igényelt dokumentumokat, a testületi tagok költségtérítései témában.

Alább a link (Zip fájlba tömörítve):
http://gofile.me/56gEd/knOx4397G
Jelszó:VerSzilvaFa2020

Tájékoztatom, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos további szakmai kérdéseivel kapcsolatban Seres Adrienn pénzügyi vezetővel 30-182-9474 legyen szíves egyeztetni, aki készséggel áll rendelkezésére.

A 2017. év előtti adatok sajnálatos módon a számítógépes rendszerből egy szerver adatvesztés miatt nem elérhetőek. A papír alapú irattárból kigyüjtöttük, ami rendelkezésre állt.

A kifizetéseket 2019.-ig Mándlné Szabó Katalin alpolgármester, 2019. után Hadi Tamás alpolgármester engedélyezte.

A kifizetésekhez kapcsolódóan becsatolt, általunk fellelhető Képviselő-testületi határozatok mellett az alábbi önkormányzati rendeletek voltak az irányadók :

21/2010. (XI.23.) a képviselői tiszteletdíjakról,

és az ezt módosító 8/2012 (III.29.) ÖR,
16/2014.(X.21.) ÖR,
3/2016.(II.15.) ÖR valamint

15/2019.(X.31.) ÖR valamint

2/2023.(II.03.) ÖR, amelyeket az alábbi webhelyeken talál a város honlapján :

https://nagymaros.hu/wp-content/uploads/...

https://nagymaros.hu/212010-szamu-a-kepv...

https://nagymaros.hu/wp-content/uploads/...

https://nagymaros.hu/wp-content/uploads/...

Nagymaros, 2023. április 03.

Üdvözlettel,

Eöryné dr Mezei Orsolya s.k.
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése