Teljes körű környzetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció

Pest Megyei Kormányhivatal nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Pest Vármegyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2132 Göd, Schenek I. u. 1. ) Gödi Telephelyen lévő Akkumulátorgyárának vonatkozásában a PE-06/KTF/11142-20/2023. számú dokumentumban előírt,

– a Samsung SDI Magyarország Zrt. által 2023. aug. 31. határidővel benyújtandó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (melynek kötelező tartalmi eleme 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 20/B § (1) bekezdés szerinti, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet 15. § (8) bekezdésében és a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített alapállapot-jelentés)

– a Samsung SDI Magyarország Zrt. által 2023. aug. 31. határidővel benyújtandó, a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet alapján elkészített üzemi kárelhárítási tervet

– a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyárának egységes környezethasználati engedély nélkül végzett tevékenysége miatt a Pest Vármegyei Kormányhivatal által a Samsung Magyarország Zrt. számára kiszabott, bírság(ok)ról szóló dokumentumo(ka)t.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Üdvözlettel: