Társadalmi célú reklámok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- 2017 második júliusától mely társadalmi célú hirdetések kaptak sugárzási engedélyt a közszolgáltati rádiókban, ezeket hányszor játszották és mikor.
Kérem szíveskedjenek részemre megküldeni ezeket a hirdetéseket és a kért adatokat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 1.

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

1 Attachment

  • Attachment

    Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

    1K Download

Tisztelt Madarász Csaba!
Az Ön által 2018. február 01. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) részére megküldött megkeresésében
az alábbiakat kéri:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- 2017 második júliusától mely társadalmi célú hirdetések kaptak sugárzási
engedélyt a közszolgáltati rádiókban, ezeket hányszor játszották és mikor.
Kérem szíveskedjenek részemre megküldeni ezeket a hirdetéseket és a kért
adatokat”
Mint azt a megkeresésében Ön is jelezte, a megkeresés tartalmilag az
információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) hatálya alá tartozó,
közérdekű adat megismerése iránti igényként értékelhető, így a megkeresést
az erre vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat is figyelembe véve
kezelem és teszem meg a szükséges intézkedéseket.
Ennek alapján, kérem, engedje meg nekem, hogy felhívjam szíves figyelmét
az Info. törvény 28. § (3) bekezdésére, amely az alábbiak szerint
rendelkezik:
28. § (3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az
igénylőt az igény pontosítására.
Az Info. törvény 28. § (3) bekezdéséhez fűzött Indokolás az alábbiakat
rögzíti:
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a törvény lehetővé teszi, hogy az
adatkezelő az igénylőt a kérelme pontosítására hívja fel. Tekintettel
arra, hogy az adatkezelő sok esetben információs monopóliummal
rendelkezik, az igényelt adatok megjelölését kellően pontosnak kell
tekinteni minden olyan esetben, ahol az igénylés részleteinek összessége
alapján megállapítható az igényelt adatok köre, pl. ha az igénylés az
adatokat azok tárgyára, keletkezésük időpontjára, az adatot létrehozó
személyre tekintettel jelöli meg, értelemszerűen a döntés-előkészítő
adatok körében érvényesülő korlátozások mellett.
A Pfv.IV.20.952/2011/4. számú ítéletben a Kúria az alábbiak szerint
foglalt állást:
„[…] nem várható el sem az alperestől, sem a bíróságtól, hogy a kérelemben
nem pontosan megjelölt adatokat a felperes helyett azonosítsa […]”
Az MTVA törekszik arra, hogy a jogszabályban terhére rótt kötelezettségek
jogszerű teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a jogszabályokban
részére megállapított cselekvési lehetőségen belül, határidőben megtegye.
Az MTVA értelmezése alapján a jogalkotó azzal, hogy az Info. törvényben
részletesen szabályozza az Info. törvény hatálya alá tartozó személyek
közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésére irányuló eljárását,
azon jogalkotói akaratának ad hangot, hogy az Info. törvény hatálya alá
tartozó személyek jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során
kifejezetten gondos eljárást tanúsítsanak. Mindez az Info. törvény hatálya
alá tartozó személyek részére elsősorban annak kötelezettségét jelenti,
hogy az adatigénylők által előterjesztett közérdekű adat megismerése
iránti igények esetén az igényt olyan tartalommal vizsgálják, mint amilyen
tartalommal az adatigénylő a közérdekű adat megismerése iránti igényt elő
kívánta terjeszteni.
 
Az Ön által megfogalmazott kérdés áttanulmányozását követően az Ön által
feltett kérdés pontos tartalmát tekintve olyan értelmezési kérdések
merültek fel, melyeket nem állt módunkban kétséget kizáróan eloszlatni.
Minderre tekintettel indokoltnak mutatkozik az Info. törvény 28. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján az igény pontosítására kérni Önt.
Tájékoztatom, hogy az Ön diszkrecionális döntése, hogy a közérdekű adat
megismerése iránti igényt pontosítja-e és ha igen, mely részében és milyen
tartalommal.
Tájékoztatom továbbá, hogy a jelen levelemre érkező választ követően lesz
az MTVA abban a helyzetben, hogy az Ön által előterjesztett – pontosított
vagy pontosítás nélkül fenntartott – közérdekű adat iránti igényt érdemben
vizsgálja, így az Info. törvény 29. § (1) bekezdésében nyitva álló
határidő még nem kezdődhetett el.
Tájékoztatom továbbá, hogy a jelen levelemre érkező választ követően lesz
az MTVA abban a helyzetben, hogy vizsgálja, hogy az Info. törvény 29. §
(2)-(6) bekezdésében rögzítettek alkalmazásának feltételei fennállnak-e,
és ha igen, mindezekről Önt az ott írt módon tájékoztathassa.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatás
átvételéről szóló visszajelzését.
Tisztelettel:
 
 
 
MTVA Sajtóosztály

Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA
 
 

idézett részek megjelenítése