Tanulmányi támogatások

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke részesül-e tanulmányi jellegű támogatásban, illetve amennyiben igen, milyen jellegű és mekkora összegű támogatásban részesül, mely intézmény mely szakjának elvégzésével összefüggésben.

Továbbá kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Miniszterelnöki Kabinetiroda hatályos tanulmányi szerződéseit táblázatos formában, a munkavállaló szervezeti egysége, beosztása, valamint a képzést nyújtó intézmény neve, képzési szak, szerződés ideje, és támogatási összeg szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 17.

Üdvözlettel:
Wéber Viktor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/12/2 (2022)

 

Wéber Viktor

[2][FOI #19527 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2022. január 17-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke részesül-e
tanulmányi jellegű  támogatásban, illetve amennyiben igen, milyen jellegű
és mekkora összegű támogatásban részesül, mely intézmény mely szakjának
elvégzésével összefüggésben.

 

Továbbá kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Miniszterelnöki Kabinetiroda hatályos tanulmányi szerződéseit táblázatos
formában, a munkavállaló szervezeti egysége, beosztása, valamint a képzést
nyújtó intézmény neve, képzési szak, szerződés ideje, és támogatási összeg
szerinti bontásban.”

 

Tájékoztatjuk, hogy Nagy Ádám kabinetfőnök úr nem részesül az
adatigénylésében megjelölt támogatásban. Az Infotv. 26. § (2) bekezdése
alapján „közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-
és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja.”  Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 173. §-ában rögzített adatkezelésre vonatkozó
rendelkezések nem határoznak meg külön közérdekből nyilvános adatköröket.
E törvény 175. § (3) bekezdésében felsorolásra kerülnek azok személyek,
akik a közszolgálati alapnyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig -
jogosultak betekinteni, illetve abból adatokat átvenni. A hivatkozott
jogszabályok alapján a tanulmányi szerződésekre vonatkozó adatok nem
minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, így adatigénylésének második
részében kért adatokat nem áll módunkban megküldeni Önnek.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/12/3 (2022)

 

Wéber Viktor

[2][FOI #19527 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Ismételten küldjük a Miniszterelnöki Kabinetiroda által határidőben, 2022.
február 1. napján Önnek elküldött, MK_JF_közadat/12/2 (2022) iktatószámú
válaszlevelünket a KiMitTud portál kézbesítési hibájára tekintettel.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése