Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Wéber Viktor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tanulmányi támogatások

We're waiting for Wéber Viktor to read recent responses and update the status.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke részesül-e tanulmányi jellegű támogatásban, illetve amennyiben igen, milyen jellegű és mekkora összegű támogatásban részesül, mely intézmény mely szakjának elvégzésével összefüggésben.

Továbbá kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Miniszterelnöki Kabinetiroda hatályos tanulmányi szerződéseit táblázatos formában, a munkavállaló szervezeti egysége, beosztása, valamint a képzést nyújtó intézmény neve, képzési szak, szerződés ideje, és támogatási összeg szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 17.

Üdvözlettel:
Wéber Viktor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/12/2 (2022)

 

Wéber Viktor

[2][FOI #19527 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2022. január 17-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke részesül-e
tanulmányi jellegű  támogatásban, illetve amennyiben igen, milyen jellegű
és mekkora összegű támogatásban részesül, mely intézmény mely szakjának
elvégzésével összefüggésben.

 

Továbbá kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Miniszterelnöki Kabinetiroda hatályos tanulmányi szerződéseit táblázatos
formában, a munkavállaló szervezeti egysége, beosztása, valamint a képzést
nyújtó intézmény neve, képzési szak, szerződés ideje, és támogatási összeg
szerinti bontásban.”

 

Tájékoztatjuk, hogy Nagy Ádám kabinetfőnök úr nem részesül az
adatigénylésében megjelölt támogatásban. Az Infotv. 26. § (2) bekezdése
alapján „közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-
és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja.”  Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 173. §-ában rögzített adatkezelésre vonatkozó
rendelkezések nem határoznak meg külön közérdekből nyilvános adatköröket.
E törvény 175. § (3) bekezdésében felsorolásra kerülnek azok személyek,
akik a közszolgálati alapnyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig -
jogosultak betekinteni, illetve abból adatokat átvenni. A hivatkozott
jogszabályok alapján a tanulmányi szerződésekre vonatkozó adatok nem
minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, így adatigénylésének második
részében kért adatokat nem áll módunkban megküldeni Önnek.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/12/3 (2022)

 

Wéber Viktor

[2][FOI #19527 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Ismételten küldjük a Miniszterelnöki Kabinetiroda által határidőben, 2022.
február 1. napján Önnek elküldött, MK_JF_közadat/12/2 (2022) iktatószámú
válaszlevelünket a KiMitTud portál kézbesítési hibájára tekintettel.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Wéber Viktor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.