Tankerületnél nyilvántartottak

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre - a jogszabály szerinti -
a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal) által működtetett honlapon a közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett Bajai Tankerületi Központ közérdekből nyilvános adatait, és
az általa fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó közérdekből nyilvános leíró adatokat, azaz a saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékét, mely közérdekből nyilvános adatokhoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszernek kellett biztosítani, azonban az a hozzáférést nem biztosította 2023. május 18-ig.

A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kellett készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján. (18/2005. rendelet)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 19.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/41/2 (2023)

 

 

Kiss László

[1][FOI #22483 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. május 19-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre - a
jogszabály szerinti - 

a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal) által
működtetett honlapon a közérdekű adat elektronikus közzétételére
kötelezett Bajai Tankerületi Központ közérdekből nyilvános adatait, és

az általa fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó közérdekből
nyilvános leíró adatokat, azaz a saját fenntartású adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel
esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékét, mely közérdekből nyilvános
adatokhoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést a
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának
biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső
rendszernek kellett biztosítani, azonban az a hozzáférést nem biztosította
2023. május 18-ig.

 

A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes
adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kellett
készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján. (18/2005. rendelet)”

 

Tájékoztatjuk, hogy a kért adatok tekintetében a Miniszterelnöki
Kabinetiroda az Infotv. 3. § 9. pontja alapján nem minősül adatkezelőnek.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése