Tisztelt Győri Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Közérdekű adatok 4. közzétételi egységének
az ügyintézéshez szükséges doku-mentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,
alapvető eljárási szabályok,
az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje,
az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő),
az ügyek intézését segítő útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és
az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás,

közérdekből nyilvános adatai pontos helyét, URL elérését.

Tájékoztatom, hogy a
Közérdekű adatok https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-gyor
4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtán-ként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges doku-mentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

közzétételi egységben az igényelt közadatok hiányával közzétett egységben kizárólag az alábbiak hozzáférhetőek megismerhetőek
2023. április 26-án:

ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
https://kk.gov.hu/download/d/f3/03000/Gy...
Hatósági ügyre vonatkozó tájékoztatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (hatály: 2022.11.25-i időállapot) 47. § (6) A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Az illetékes tankerületi központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (hatály: 2022.11.25-i időállapot) A sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő eljárási szabályok 42. § (1) Az illetékes tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. (2) Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával. (3) Az eljárás megindítását köteles kérni a) a nevelési-oktatási, a szakképző a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá, b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet, c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait, d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be. (4) Az eljárásra az a tankerületi központ illetékes, amelynek a működési területén a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye található. (5) Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a tankerületi központ illetékességét a gyermek tartózkodási helye határozza meg. (6) A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a szakértői bizottságot. A tankerületi központ az (1) bekezdés szerinti döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak. 43. § (1) A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kell: a) a szakértői bizottság megkeresését szakértői vizsgálat elvégzésére, b) a felhívást, hogy a szülő gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre, c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat, továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének módjáról. (2) Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában való teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: a) óvodába, illetve iskolába járó gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény megnevezését és címét, b) az óvoda megkeresését a gyermek felvétele céljából, c) az iskola, a kollégium megkeresését a gyermek, tanuló felvétele céljából, d) a kijelölt iskolába való beíratás idejét, e) a tankötelezettség teljesítési módjának a meghatározását, f) az iskolai, óvodai fejlesztések javasolt heti óraszámát és a pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt szolgáltatásokat, továbbá annak megjelenítését, ha a gyermek a tankötelezettségét kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti, g) az arról szóló tájékoztatást, hogy a gyermek, tanuló fejlődését a szakértői bizottság hivatalból megvizsgálja. (3) (4) A tankerületi központ eljárásában szakértőként – a tankerületi központ kirendelése alapján – az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat) vagy az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította. (5) Az eljárásban szakértőként nem vehet részt az a szakértő, aki a (4) bekezdésben meghatározott szakértői bizottság részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett. (6) 44. § (1) A 42. §-ban és 43. §-ban foglaltaktól eltérően az EMMI rendelet szerinti szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat szakértői véleményében foglaltakkal és eljárásával kapcsolatban a (2)–(4) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak. (2) Az eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek a működési területén a Gyakorló Szakszolgálat vizsgálatát kezdeményező személy lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, tartózkodási helye található. (3) A kormányhivatal az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a Gyakorló Szakszolgálatot. (4) A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdésekben szakértőként – a kormányhivatal kirendelése alapján – a Gyakorló Szakszolgálat jár el azzal, hogy az eljárásban nem vehet részt az a szakértő, aki a Gyakorló Szakszolgálat részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 26.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Tisztelt Győri Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylésemre tekintettel
tisztelettel tájékoztatom, hogy
a Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló, a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon hatályba lépett szabályzata 16. § alapján az adatigénylést legkésőbb az (április 27-i) iktatást követő 3 napon belül megvizsgálja és intézkedik.
A Tankerületi Központ az igénynek a legrövidebb idő alatt kell eleget tegyen.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 27.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Stancig Zoltán dr., Győri Tankerületi Központ

3 Attachments

Tisztelt Szigeti Viktória Asszony!

 

Mellékelten küldöm Önnek a Győri Tankerületi Központ TK/074/01187-2/2023
iktatószámú válaszlevelét közérdekű adatigényléssel kapcsolatban.

 

üdvözlettel,

 

[1]KK Logodr. Stancig Zoltán

szakmai vezető

Győri Tankerületi Központ

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Telefon: +36 96 795 227

E-mail: [2][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Szigeti Viktória

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

Köszönöm, hogy az igényelt közérdekből nyilvános adategységet 2023 májusában közzétette. Sajnos a válaszban nem adta meg az új közzétételi egysége pontos URL hivatkozását. Ezt:

https://kk.gov.hu/download/4/c9/13000/Gy...

Válasza és a vonatkozó szabályzat, jogszabályok vonatkozó pontjai, mellékletei alapján

igényelem
a közzététel napját, azaz
2023. május ……(nap)-t.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Stancig Zoltán dr., Győri Tankerületi Központ

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. május 11-én 15:30 órakor küldött elektronikus levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a Győri Tankerületi Központ válaszlevelében pontosan megjelölésre került, hogy mely URL elérhetőségen, pontosan melyik közzétételi egység melyik pontjában érhető el a kért tájékoztatás.

Tájékoztatom továbbá, hogy a tárgyban korábban már közzétett adategység a honlapon 2023. május 3. napján került frissítésre.

Tisztelettel:

dr. Stancig Zoltán
szakmai vezető
Győri Tankerületi Központ
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Telefon: +36 96 795 227
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Szigeti Viktória

Tisztelt Stancig Zoltán dr.!

Tény, hogy az igényelt közzétételi egységet az adatigénylés beérkezését követően, 2023. május 3-án frissítette a tankerület, de az adatigénylést a lehető legkésőbb - a törvényi legvégső határidő végén - válaszolta meg a tankerület Közérdekű adatok oldala URL-jével, a közzétételi egység sorszáma megjelölésével és a nyilvánvalóan a tartalmilag közérdekű bejelentésként is intézett adatigénylés nyomán elvégzett frissítés ténye elhallgatásával.

A frissített közzétételi egység 2023. május 22-én:

Győri Tankerületi Központ

Hatósági ügyekre vonatkozó tájékoztatás

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (hatály: 2022.11.25-i időállapot)

47. § (6) A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be.
Az illetékes tankerületi központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (hatály: 2022.11.25-i időállapot)

A sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő eljárási szabályok

42. § (1) Az illetékes tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben.
(2) Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával.
(3) Az eljárás megindítását köteles kérni
a) a nevelési-oktatási, a szakképző a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá,
b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,
c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait,
d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be.
(4) Az eljárásra az a tankerületi központ illetékes, amelynek a működési területén a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye található.
(5) Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a tankerületi központ illetékességét a gyermek tartózkodási helye határozza meg.
(6) A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a szakértői bizottságot. A tankerületi központ az (1) bekezdés szerinti döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak.
43. § (1) A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) a szakértői bizottság megkeresését szakértői vizsgálat elvégzésére,
b) a felhívást, hogy a szülő gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre,
c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat, továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének módjáról.
(2) Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában való teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) óvodába, illetve iskolába járó gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény megnevezését és címét,
b) az óvoda megkeresését a gyermek felvétele céljából,
c) az iskola, a kollégium megkeresését a gyermek, tanuló felvétele céljából,
d) a kijelölt iskolába való beíratás idejét,
e) a tankötelezettség teljesítési módjának a meghatározását,
f) az iskolai, óvodai fejlesztések javasolt heti óraszámát és a pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt szolgáltatásokat, továbbá annak megjelenítését, ha a gyermek a tankötelezettségét kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti,
g) az arról szóló tájékoztatást, hogy a gyermek, tanuló fejlődését a szakértői bizottság hivatalból megvizsgálja.
(3)
(4) A tankerületi központ eljárásában szakértőként – a tankerületi központ kirendelése alapján – az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat) vagy az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította.
(5) Az eljárásban szakértőként nem vehet részt az a szakértő, aki a (4) bekezdésben meghatározott szakértői bizottság részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.
(6)
44. § (1) A 42. §-ban és 43. §-ban foglaltaktól eltérően az EMMI rendelet szerinti szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat szakértői véleményében foglaltakkal és eljárásával kapcsolatban a (2)–(4) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek a működési területén a Gyakorló Szakszolgálat vizsgálatát kezdeményező személy lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, tartózkodási helye található.
(3) A kormányhivatal az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a Gyakorló Szakszolgálatot.
(4) A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdésekben szakértőként – a kormányhivatal kirendelése alapján – a Gyakorló Szakszolgálat jár el azzal, hogy az eljárásban nem vehet részt az a szakértő, aki a Gyakorló Szakszolgálat részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.

Szakértői vizsgálathoz kapcsolódó hatósági ügyek

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Győri Tankerületi Központ
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az eljárásra az a tankerületi központ illetékes, amelynek a működési területén a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye található. Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a tankerületi központ illetékességétagyermek tartózkodási helye határozza meg. (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (4)-(5) bek.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
A hatósági eljárás megindulhat:

1) hivatalból a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés szerinti esetekben.

2) kérelemre, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdés szerinti esetben, ha a szülő nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával. Kérelemre induló eljárás esetén az ügyintézéshez szükséges: eljárást megindító kérelem, melyben a szülő jelzi, hogy
- milyen tekintetben nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, miben kéri annak megváltoztatását;
- milyen tekintetben nem ért egyet a szakértői bizottság eljárásával.
- melyek az ügy egyéb releváns körülményei.
Kérjük az érintett szakértői vélemény csatolását.

A kérelem benyújtása nem kötött formanyomtatványhoz.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének II. 2. pont c) alpontja alapján illetékmentes.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A szülői kérelemre induló eljárás a kérelem hatóság felé történő benyújtásával kezdődik. A hatóság a kérelem és a csatolt dokumentumok vizsgálatát követően szükség szerint intézkedik a szakértő kirendeléséről, majd a szakértő véleménye alapján határozatot hoz.

A hivatalból induló eljárás esetén a tankerületi központ a tudomására jutott körülmények alapján indítja meg az eljárást. Az eljárás során kötelezheti a szülőt, hogy a gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre. A hatóság végleges határozata végrehajtható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével.

A hatóság döntése ellen jogorvoslati lehetőségként a bírósághoz lehet fordulni.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatóságiügyekben az eljárást megindító iratbenyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
személyesen vagy postai úton:
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Ügyfélfogadási rend
Hétfő-Csütörtök: 07:30 – 16:30
Péntek: 07:30 – 13:30
Szombat: nincs ügyfélfogadás
Vasárnap: nincs ügyfélfogadás

elektronikus úton: [email address]
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
A szakértői véleményben meghatározottak szerint az eljárást megindító kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre.

A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a szakértői bizottságot. A tankerületi központ a döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
A kérelem benyújtása nem kötött formanyomtatványhoz.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.
A kérelem benyújtása nem kötött formanyomtatványhoz, elektronikus programokhoz.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok​jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (6) bek.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § - 43. §
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bek. a) pont
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet.

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 17.
Telefon: 06-96/795-299
E-mail: adel.nagy[kukac]kk.gov.hu

Győri Tankerületi Központ

Hatósági ügyekre vonatkozó tájékoztatás

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (hatály: 2022.11.25-i időállapot)

47. § (6) A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be.
Az illetékes tankerületi központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (hatály: 2022.11.25-i időállapot)

A sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő eljárási szabályok

42. § (1) Az illetékes tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben.
(2) Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával.
(3) Az eljárás megindítását köteles kérni
a) a nevelési-oktatási, a szakképző a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá,
b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,
c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait,
d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be.
(4) Az eljárásra az a tankerületi központ illetékes, amelynek a működési területén a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye található.
(5) Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a tankerületi központ illetékességét a gyermek tartózkodási helye határozza meg.
(6) A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a szakértői bizottságot. A tankerületi központ az (1) bekezdés szerinti döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak.
43. § (1) A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) a szakértői bizottság megkeresését szakértői vizsgálat elvégzésére,
b) a felhívást, hogy a szülő gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre,
c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat, továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének módjáról.
(2) Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában való teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) óvodába, illetve iskolába járó gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény megnevezését és címét,
b) az óvoda megkeresését a gyermek felvétele céljából,
c) az iskola, a kollégium megkeresését a gyermek, tanuló felvétele céljából,
d) a kijelölt iskolába való beíratás idejét,
e) a tankötelezettség teljesítési módjának a meghatározását,
f) az iskolai, óvodai fejlesztések javasolt heti óraszámát és a pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt szolgáltatásokat, továbbá annak megjelenítését, ha a gyermek a tankötelezettségét kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti,
g) az arról szóló tájékoztatást, hogy a gyermek, tanuló fejlődését a szakértői bizottság hivatalból megvizsgálja.
(3)
(4) A tankerületi központ eljárásában szakértőként – a tankerületi központ kirendelése alapján – az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat) vagy az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította.
(5) Az eljárásban szakértőként nem vehet részt az a szakértő, aki a (4) bekezdésben meghatározott szakértői bizottság részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.
(6)
44. § (1) A 42. §-ban és 43. §-ban foglaltaktól eltérően az EMMI rendelet szerinti szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat szakértői véleményében foglaltakkal és eljárásával kapcsolatban a (2)–(4) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek a működési területén a Gyakorló Szakszolgálat vizsgálatát kezdeményező személy lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, tartózkodási helye található.
(3) A kormányhivatal az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a Gyakorló Szakszolgálatot.
(4) A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdésekben szakértőként – a kormányhivatal kirendelése alapján – a Gyakorló Szakszolgálat jár el azzal, hogy az eljárásban nem vehet részt az a szakértő, aki a Gyakorló Szakszolgálat részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.

Szakértői vizsgálathoz kapcsolódó hatósági ügyek

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Győri Tankerületi Központ
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az eljárásra az a tankerületi központ illetékes, amelynek a működési területén a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye található. Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a tankerületi központ illetékességétagyermek tartózkodási helye határozza meg. (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (4)-(5) bek.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
A hatósági eljárás megindulhat:

1) hivatalból a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés szerinti esetekben.

2) kérelemre, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdés szerinti esetben, ha a szülő nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával. Kérelemre induló eljárás esetén az ügyintézéshez szükséges: eljárást megindító kérelem, melyben a szülő jelzi, hogy
- milyen tekintetben nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, miben kéri annak megváltoztatását;
- milyen tekintetben nem ért egyet a szakértői bizottság eljárásával.
- melyek az ügy egyéb releváns körülményei.
Kérjük az érintett szakértői vélemény csatolását.

A kérelem benyújtása nem kötött formanyomtatványhoz.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének II. 2. pont c) alpontja alapján illetékmentes.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A szülői kérelemre induló eljárás a kérelem hatóság felé történő benyújtásával kezdődik. A hatóság a kérelem és a csatolt dokumentumok vizsgálatát követően szükség szerint intézkedik a szakértő kirendeléséről, majd a szakértő véleménye alapján határozatot hoz.

A hivatalból induló eljárás esetén a tankerületi központ a tudomására jutott körülmények alapján indítja meg az eljárást. Az eljárás során kötelezheti a szülőt, hogy a gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre. A hatóság végleges határozata végrehajtható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével.

A hatóság döntése ellen jogorvoslati lehetőségként a bírósághoz lehet fordulni.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatóságiügyekben az eljárást megindító iratbenyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
személyesen vagy postai úton:
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Ügyfélfogadási rend
Hétfő-Csütörtök: 07:30 – 16:30
Péntek: 07:30 – 13:30
Szombat: nincs ügyfélfogadás
Vasárnap: nincs ügyfélfogadás

elektronikus úton: [email address]
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
A szakértői véleményben meghatározottak szerint az eljárást megindító kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre.

A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a szakértői bizottságot. A tankerületi központ a döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
A kérelem benyújtása nem kötött formanyomtatványhoz.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.
A kérelem benyújtása nem kötött formanyomtatványhoz, elektronikus programokhoz.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok​jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (6) bek.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § - 43. §
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bek. a) pont
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 17.
Telefon: 06-96/795-299
E-mail: [email address]

Közzétételi egység vége

Eljárása / intézkedése alapján igényelem
a tárgyi közzétételi egység

közzététele idejét (év, hónap, nap), és

ha volt, módosítása tényét és idejét (év, hónap, nap).

Üdvözlettel:

Adatigénylő