Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon személyek és cégek, valamint intézmények listáját, akik/amelyek tanácsadóként működnek/tek közre a Városliget-projektben. Kérem, szíveskedjenek közölni ezen megbízások időtartamát/kezdetét, a tanácsadásért részükre kifizetett összegeket, és a tanácsadás témájának pontos megnevezését is. Kérem, szíveskedjenek feltüntetni a felsorolásban az esetlegesen már megszűnt, és az esetlegesen ellenszolgáltatás nélkül végezett tanácsadói tevékenységeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 4.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016. október 4. napján kelt közérdekű adatigénylésének határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, 2016. november 3-ig meghosszabbítjuk.

Együttműködését megköszönve,

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!


Alábbi, 2016. október 4. napján kelt közérdekű adatigénylésére hivatkozva mellékelten megküldjük azon magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek listáját, akik/amelyek tanácsadási tevékenységet láthatnak el a Liget Budapest projekt megvalósítása során.

A szerződések egy része nem csak tanácsadási, hanem más, a projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket is tartalmaz, ezért a megjelölt összegekből nem határozható meg pontosan a tanácsadási tevékenységek ellenértéke.


Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városliget Zrt.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin