Tisztelt KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

http://tankerhir.hu/mdocs-posts/

2019.12.22-ei megjelenése látszik utolsó megjelenésnek, ezt megelőzően minden hónapban kétszer látszik megjelenés.

2020-ban nem látszik lapmegjelenés.

Szíves tájékoztatásukat kérem szépen a TAn Ker Hír 2020-ban folytatja-e megjelenését?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 10.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Sztaskó-Gál Nikoletta dr., KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján az Észak- Budapesti Tankerületi Központtól
kért közérdekű adatigényléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy ugyanezen
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a határidő 15 nappal
meghosszabbításra kerül.

 

 

 

Tamás Ilona tankerületi igazgató megbízásából

 

Tisztelettel:

 

dr. Sztaskó-Gál Nikoletta

jogi referens

Észak-Budapesti Tankerületi Központ

mobil: 0630-174-1291

e-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Sztaskó-Gál Nikoletta dr., KLIK Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2020. február 10 . napján megküldött közérdekű adatigénylésével
összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

 

A Tan Ker Hír 2020. évben is folytatja megjelenését.

 

file:///C:/Users/kk-user-44/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3VU0MF7A/Tankerhir_8.1.pdf

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

 

Tamás Ilona tankerületi igazgató megbízásából

 

Tisztelettel:

 

dr. Sztaskó-Gál Nikoletta

jogi referens

Észak-Budapesti Tankerületi Központ

mobil: 0630-174-1291

e-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése