Takarítás kocsmák előtt

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hány négyzetméter olyan területen tevékenykedik (p. takarít) a városgazda, ahol a saját weblapján is közzétett szabályok szerint nem feladata, például ingatlanok 10 méteres körzetében (kocsmák és effélék), milyen jogcímen végzi ezt a tevékenységet, és mennyit fizettet ki ebből a várossal évente, mondjuk 2019-től éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 21.

Üdvözlettel:

Dr. Gáti Attila

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Gáti Attila!

Társaságunkhoz 2022. július 21. és 2022. július 24. napján érkezett azonos tartalmú adatkörre vonatkozó közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban Info tv.) 28. § (3) bekezdése alapján az igény pontosítására hívom fel az alábbi indokokra hivatkozással. Tekintettel arra, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tevékenysége sokrétű, többféle tisztántartási feladatot lát el Miskolcon, a város közterületein, így az Ön által megfogalmazott tevékenykedik, illetve takarít kifejezések tekintetében pontosítást szeretnénk kérni. Egészen pontosan milyen tevékenységre gondol, illetve milyen takarítási munkálatokra?
Fontos megjegyeznünk, hogy Miskolc főutcáján az ingatlanok nagyrésze a város tulajdona, így a belváros tisztántartását – csakúgy, mint más városokban a hasonló tevékenységű cégek – egységben kezeli a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Tájékoztatom, hogy jelen levelem továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Üdvözlettel:

dr. Nagy Nikoletta Tímea
jogi előadó

Miskolci Városgazda  Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. – A Miskolc Csoport tagja

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

www.varosgazda.hu
Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben az elektronikus levél téves címzésből vagy jogszerűtlen továbbításból kifolyólag kerül postafiókjába, úgy Ön köteles annak törlése iránt intézkedni, majd ezt követően a téves küldés és a törlés megtörténtét Társaságunk felé jelezni. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városgazda Titkárság!

Meglepő, hogy a városgazda titkársága hadilábon áll a takarítás fogalmával, de sebaj, majd én lerántom a leplet a nagy titokról.
Egészen pontosan arra a tevékenységre gondolok, amikor sárga (zöldes?) mellénykében 110 literes kukákat tologató emberek meg-megállnak, és a harci felszerelésük két másik szerszámával, a seprővel és a lapáttal nekiállnak a földön szétszórt szemetet a kukába juttatni.
Különösen nagy mennyiségű üvegcserepet és csikket takarítanak fel a kocsmák előtti területekről.
Köszönöm, hogy felhívták a figyelmem a tulajdoni viszonyokra. Ez valóban tisztázandó problémakör. Az én tudomásom szerint ugyanis a belvárosi ingatlanok zömmel vegyes tulajdonban vannak,szükségszerű tehát megkérdeznem, hogy a Széchenyi utca tejes hosszában az ingatlanok milyen arányban képeznek önkormányzati, és milyen arányban magántulajdont.
Kérdéses továbbá, hogy csak mert bérel valaki egy ingatlant, például egy üzlethelyiséget, akkor automatikusan felmentést kap az egyébként 10 méteres távolságig kötelező takarítástól? EZ meglehetősen furcsa, hisz épp ezek az ingatlanok, jellemzően kocsmák "termelik" a legtöbb szemetet.
További kérdés, hogy ha behajtják rajtuk a takarítási díjat, akkor ezek az összegek az önkormányzat kasszájába maradnak, és ha nem, akkor milyen módon kerülnek kifizetésre a városgazdának.
Más városok gyakorlata nem releváns, hisz ott elvárás, hogy a nyitvatartás alatt a kocsmák által termelt szemetet zárás után eltakarítsák.
És ha már ennyi mindenre felhívták a figyelmemet, amit egyébként ne is kérdeztem, egészítsük még ki a kérdések sorát azzal, hogy kinek a döntése az, hogy záróra helyett jóval később takarítanak, azaz a reggeli órákban a lakosság kénytele szétvert üvegek cserepein közlekedni (balesetveszély!), továbbá hogy ha a főutca döntően városi tulajdon, akkor a buzgolkodásuk miért ér véget a kocsmák előtt, és miért maradnak meg a kapualjakban a vizelet tócsák és ürülék kupacok, amelyek szintén a kocsmai közönség "termékei", napokig, vagy akár hetekig.

Üdvözlettel: Dr. Gáti Attila

Dr. Gáti Attila

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt dr. Gáti Attila!

A 2022. július 21. és 2022. július 24. napján érkezett közérdekű adatigénylések tekintetében Társaságunkhoz 2022. szeptember 24. napján érkezett pontosítással kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 29. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom.
Szeretném tájékoztatni arról, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Miskolc Megyei Jogú Város közterületein takarít. Arra vonatkozóan, hogy hány négyzetméteren végzünk takarítási tevékenységet, nem rendelkezünk nyilvántartással, és az Info törvény alapján ilyen nyilvántartás készítésére nem vagyunk kötelezhetőek.

Társaságunk Miskolc Megyei Jogú Város közterületein az alábbi összegeket fordította takarításra:

2019. év: 103 millió Forint
2020. év: 130 millió Forint
2021. év: 135 millió Forint
2022. év: 97 millió Forint (I. félév)

A Széchényi utca teljes hosszában lévő ingatlanok tulajdoni aránya tekintetében Társaságunk nem minősül adatgazdának.
Továbbá tájékoztatni szeretném arról, hogy a Városgazda az ingatlanok tulajdonosaitól nem szed takarítási díjat.
Jelen levelem továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Üdvözlettel:

dr. Nagy Nikoletta Tímea
jogi előadó
    
I Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Telefon: +36 46 412 611
[Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. request email]
www.varosgazda.hu

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben az elektronikus levél téves címzésből vagy jogszerűtlen továbbításból kifolyólag kerül postafiókjába, úgy Ön köteles annak törlése iránt intézkedni, majd ezt követően a téves küldés és a törlés megtörténtét Társaságunk felé jelezni. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott.

idézett részek megjelenítése