Tájékoztatás kérése az egyes pszichológusi szakágakkal kapcsolatban

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Horváth József Péter

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Eötvös Loránd Tudományegyetem ,ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet; pontosan megválaszolni az alábbi feltett kérdéseimet külön-külön :

1. Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma között.?

2. Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy, milyen korú személyeket vizsgálhatok és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

3. Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

4. Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

5. Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

6. Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

7. Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

8. Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

9. Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik azaz Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

10. Kérem kérdéseimet úgy megválaszolni, hogy félre érthető ne legyen valamint a pontos életkorok megjelölésével (tól-ig) miden kérdésben külön külön is félreérthetetlenül megválaszolni szíveskedjék, megnevezve azt is az 2-8 as kérdésekben megjelölve azt is, hogy milyen egyéb kritériumoknak is kell megfelelnie jelölt(ek)nek amennyiben a 2-8 as kérdésekben megjelölt szakágakban szakvizsgára bocsájtható(k) legyen(ek).

11. Kérem a 7. pontban kérdezett neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsga mennyiben különbözik a kevesebb, több vagy egyenértékű szaktudást ismeret anyagot biztosít a vizsgázóknak a 3.pontban kérdezett gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező és/vagy az 5.pontban kérdezett felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező pszichológusokkal összehasonlítva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 25.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda,

1 Attachment

 [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI KABINET

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Horváth József Péter úr részére

[2]<[FOI #9683 email]>:

 

 

Melléklet: --------------------

Ikt.sz.: --------------------

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön közérdekű adatmegismerési igénnyel fordult az Eötvös Loránd
Tudományegyetemhez az alábbiak szerint:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Eötvös
Loránd Tudományegyetem ,ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Pszichológiai Intézet; pontosan megválaszolni az alábbi feltett
kérdéseimet külön-külön :

1. Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az
Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma
között.?

2. Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy, milyen
korú személyeket vizsgálhatok és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el
pszichodiagnosztikát.?

3. Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával
rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy
végezhet el pszichodiagnosztikát.?

4. Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú
személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el
pszichodiagnosztikát.?

5. Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával
rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy
végezhet el pszichodiagnosztikát.?

6. Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az
milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el
pszichodiagnosztikát.?

7. Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik az
milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el
pszichodiagnosztikát.?

8. Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik
az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el
pszichodiagnosztikát.?

9. Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik azaz
Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai
szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai
szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket
vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

10. Kérem kérdéseimet úgy megválaszolni, hogy félre érthető ne legyen
valamint a pontos életkorok megjelölésével (tól-ig) miden kérdésben külön
külön is félreérthetetlenül megválaszolni szíveskedjék, megnevezve azt is
az 2-8 as kérdésekben megjelölve azt is, hogy milyen egyéb kritériumoknak
is kell megfelelnie jelölt(ek)nek amennyiben a 2-8 as kérdésekben
megjelölt szakágakban szakvizsgára bocsájtható(k) legyen(ek).

11. Kérem a 7. pontban kérdezett neuropszichológiai szakpszichológia
szakvizsga mennyiben különbözik a kevesebb, több vagy egyenértékű
szaktudást ismeret anyagot biztosít a vizsgázóknak a 3.pontban kérdezett
gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával
rendelkező és/vagy az 5.pontban kérdezett felnőtt klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező
pszichológusokkal összehasonlítva.”

 

Kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5-6. pontjai a következőképpen
rendelkeznek: „E törvény alkalmazása során: 5. közérdekű adat: az állami
vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”

 

Ugyancsak az Infotv. rendelkezik a közérdekből nyilvános adatokról a
következőképpen: 26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek
vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv)
lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel
- erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött
adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből
nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet
és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény
rendelkezései irányadóak.

A közérdekű adatok nyilvánosságáról ezen túlmenően rendelkezik még az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § -a is, melynek
értelmében közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való
gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak
nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja.

Ezen jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel megállapítom, hogy az
igényelt adatok nem tartoznak az ELTE által kezelt közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adatok kategóriájába, mivel azok nem az egyetem
kezelésében és tevékenységére vonatkozó adatok.

Szíves tájékoztatásul jelzem továbbá, hogy az ELTE Bölcsészettudományi
Kara nem folytat pszichológiai képzést, pszichológia alapképzés (BA),
mesterképzés (MA) és doktori képzés (PhD) az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karán folyik. Az alapképzés sikeres elvégzése esetén kiadott
oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Viselkedéselemző. Az
alapképzési szakon végzettek a pszichológiai képzést mesterszinten
folytathatják, mellyel okleveles pszichológus diplomát szerezhetnek,
azonban az ELTE nem rendelkezik az Ön által feltett kérdések
megválaszolásához szükséges információkkal.

Szíves tájékoztatásul jelem az Ön részére, hogy az ELTE PPK által
folytatott pszichológia alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeit „a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések
képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról” szóló
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I.
kötet Szervezeti és Működési Rend 6. sz. melléklete az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata
(Adatkezelési Szabályzat) 35. § (1) bekezdése a következőképpen
rendelkezik: "(1) Ha az igény benyújtásakor vagy az eljárás bármely
későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatok
vagy azok egy része tekintetében nem az Egyetem az adatkezelő, az
adatvédelmi felelős haladéktalanul megküldi azt az adatkezelőhöz az
igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az igényben
szereplő adatok vagy azok egy része tekintetében az adatkezelő nem az
Egyetem, és az adatkezelő nem állapítható meg, az igénylőt az igény
teljesíthetetlenségéről kell értesíteni. "

 

Fentiekre tekintettel értesítem, hogy megkeresését az Emberi Erőforrások
Minisztériumához áttettem.

 

 

Budapest, 2017. szeptember 13.

 

Üdvözlettel:

dr. Rigó Kinga sk.

adatvédelmi felelős

 

 

Link: [3]File-List
Link: [4]Edit-Time-Data
Link: [5]themeData
Link: [6]colorSchemeMapping

References

Visible links
2. mailto:[FOI #9683 email]
3. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
4. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_editdata.mso
5. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
6. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Közadat (EMMI),

2 Attachments

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

51725-1/2017/JEÜEGYH

 

Tisztelt Címzett!

 

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

 

Üdvözlettel:

EMMI belső adatvédelmi felelős

 

 

 

 

From: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda
[mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, September 13, 2017 12:39 PM
To: Közadat (EMMI)
Cc: ELTE Rektori Kabinet; Dr. Rikker Emília
Subject: Suspected Spam:[Figyelem: A levéltörzs átirányított URL-t
tartalmaz] Fwd: KözAdat Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál

 

 

 [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Melléklet: 1 db.

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest

Arany János u. 6-8.

Emailen: [2][email address]

 

 

Tisztelt Adatvédelmi Felelős Asszony!

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez érkezett közérdekű adatmegismerési
igényt - mivel az adatkezelő nem az Egyetem – jelen válaszlevelemmel
egyidejűleg az Emberi Erőforrások Minisztériumához átteszem.

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I.
kötet Szervezeti és Működési Rend 6. sz. melléklete az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata
(Adatkezelési Szabályzat) 35. § (1) bekezdése a következőképpen
rendelkezik: "(1) Ha az igény benyújtásakor vagy az eljárás bármely
későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatok
vagy azok egy része tekintetében nem az Egyetem az adatkezelő, az
adatvédelmi felelős haladéktalanul megküldi azt az adatkezelőhöz az
igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az igényben
szereplő adatok vagy azok egy része tekintetében az adatkezelő nem az
Egyetem, és az adatkezelő nem állapítható meg, az igénylőt az igény
teljesíthetetlenségéről kell értesíteni. "

 

 

Fentiekre figyelemmel az áttétel szabályai szerint jártam el.

 

 

Budapest, 2017. szeptember 13.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

 

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős

 

 

 

 

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Tájékoztatás
kérése az egyes pszichológusi szakágakkal kapcsolatban
Dátum: Fri, 25 Aug 2017 20:23:01 +0000
Feladó: Horváth József Péter
[3]<[FOI #9683 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál"
[4]<[ELTE request email]>

 

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Eötvös Loránd Tudományegyetem ,ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet; pontosan megválaszolni az alábbi feltett kérdéseimet külön-külön :

 

1. Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma között.?

 

2. Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy, milyen korú személyeket vizsgálhatok és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

3. Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

4. Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

5. Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

6. Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

7. Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

8. Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

9. Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik azaz Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

 

10. Kérem kérdéseimet úgy megválaszolni, hogy félre érthető ne legyen valamint a pontos életkorok megjelölésével (tól-ig) miden kérdésben külön külön is félreérthetetlenül megválaszolni szíveskedjék, megnevezve azt is az 2-8 as kérdésekben megjelölve azt is, hogy milyen egyéb kritériumoknak is kell megfelelnie jelölt(ek)nek amennyiben a 2-8 as kérdésekben megjelölt szakágakban szakvizsgára bocsájtható(k) legyen(ek).

 

11. Kérem a 7. pontban kérdezett neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsga mennyiben különbözik a kevesebb, több vagy egyenértékű szaktudást ismeret anyagot biztosít a vizsgázóknak a 3.pontban kérdezett gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező és/vagy az 5.pontban kérdezett felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező pszichológusokkal összehasonlítva.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2017. augusztus 25.

 

Tisztelettel és Üdvözlettel:

 

Horváth József Péter

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[5][FOI #9683 email]

 

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z) [6][ELTE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

--

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős/Datenschutzbeauftrate

irodavezető/Büroleiter

ELTE Rektori Kabinet

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda/

ELTE Rektoratskanzlei

Kanzlei für Datenverwaltung und Strategische

Informationsverwaltung

HU-1056 Budapest

Ferenciek tere 6.

Tel.: +36-1-4116700/2855

Email:

[9][email address]

[10][email address]

 

idézett részek megjelenítése