Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szigeti Viktória, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tájékoztatását arról, hogy a lenti jogszabályban foglalt

1.) é l e t p á ly a kijelölése, és az ezzel összefüggő iskolaválasztás-e
a köznevelési törvény hatálya alá tartozó középfokú iskola megválasztása (azaz a középfokú felvételi eljárásban a köznevelési törvény hatálya alá tartozó középiskolába jelentkezés),

2.) é l e t p á ly a kijelölése, és az ezzel összefüggő iskolaválasztás-e
a köznevelési törvény hatálya alá tartozó alapfokú iskola választása (azaz pl. az óvodás gyermek jelentkezése a köznevelési törvény hatálya alá tartozó általános iskolába),

3.) é l e t p á ly a kijelölése, és ezzel összefüggő iskolaválasztás-e az egyházi fenntartású gimnázium választása (azaz az egyházi fenntartású gimnáziumba jelentkezés),

4.) é l e t p á ly a kijelölése, és ezzel összefüggő iskolaválasztás-e az egyetemi fenntartású gimnázium választása (azaz az egyetemi fenntartású gimnáziumba jelentkezés).

A Ptk. 4:153. § (2) bekezdése
alapján – a gyermek képességei figyelembevételével – a szülők és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára készüljön. A Ptk. 4:153. § (3) bekezdése, valamint a Gyer. 26. § (1) bekezdése szerint az életpálya kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban a szülő és a gyermek között felmerülő vitában a gyámhatóság dönt.

Gyors és pontos tájékoztatását előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 21.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

 

Iktatószám: II-K/17–2/2024.

 

Szigeti Viktória Asszony

részére

 

e-mail: [FOI #23739 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

 

 

Tisztelt Szigeti Viktória Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett, közérdekű adat megismerésére irányuló igényével
összefüggésben – figyelemmel a közérdekű adat megismerésére irányuló
igények ügyintézésének határidejét érintő, az igazgatási szünetről szóló
2023. évi XXVI. törvényben és a 2023. évi téli igazgatási szünet
elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra –
az alábbiakról tájékoztatom.

A kért adat az Infotv. 3. § 5. pontja alapján – mely szerint közérdekű
adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett információ vagy ismeret – nem minősül közérdekű
adatnak, ezért az igényében kért adatról való tájékoztatás közérdekű adat
megismerésére irányuló igény keretében nem adható.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. január 11.

Tisztelettel:

                                   Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Szigeti Viktória

Tisztelt Minisztérium!

Az Infotv. alapján a következő adatigénylést terjesztem be.

Kérem, elektronikusan szíveskedjen rendelkezésemre bocsátani azt az információt, hogy az igazságügyért felelős miniszter végzett-e a Ptk.-val kapcsolatos jogszabály-előkészítő tevékenységet, azzal kapcsolatban jogszabályok meghatároznak-e számára közfeladatot.

Üdvözlettel:
adatigénylő

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

 

 

Iktatószám: II-K/34–2/2024.

 

Szigeti Viktória Asszony

részére

 

e-mail: [FOI #23739 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

 

 

Tisztelt Szigeti Viktória Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerésére irányuló igénye kapcsán tájékoztatom, hogy a
kért adatokat a [1]https://njt.hu/jogszabaly/2022-182-20-22 linken
található jogszabály 11. pontjában – azaz a 119. és 127. közötti §-okban –
foglalt rendelkezései tartalmazzák.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. január 26.

 

                        Tisztelettel:

                                                             Igazságügyi
Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Szigeti Viktória

Tisztelt Igazságügyi Miniszter!

Adatigénylésem a következő részben a közadatait, közfeladatát meghatározó jogszabály belinkelésével és azon belül a hatáskörét meghatározó 11. pontja és annak 119. és 127. közötti §-ok megnevezéssel részben teljesítette.
Várom az el sem utasított, és nem is teljesített adatigényemre szíves válasza határidőben megküldését, mert a belinkelt, lenti rendelkezések nem tartalmazhatják azt, hogy közfeladatait ténylegesen végezte-e a felelős miniszter:

“szíveskedjen rendelkezésemre bocsátani azt az információt, hogy az igazságügyért felelős miniszter végzett-e a Ptk.-val (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a... ) kapcsolatos jogszabály-előkészítő tevékenységet”.

Szeretném megtudni, hogy igen vagy nem.

A részbeni teljesítéssel megadott közadatai és bennük az előírt közfeladatai:
https://njt.hu/jogszabaly/2022-182-20-22
11. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre
121. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel az Alaptörvény és annak módosítása előkészítéséért.
(2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti
a) a jogalkotásra, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételre, a hivatalos lapokra és a hivatalos jogszabálygyűjteményekre,
b) a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az elektronikus információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra,
c) a köztársasági elnökre, az Országgyűlésre, az Alkotmánybíróságra, az alapvető jogok biztosára, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira,
d) a közszolgálati tisztviselők jogállására és juttatásaira, a központi államigazgatási szervekre,
e) – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra,
f) a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a családjogi jogsegélyre, a kötelmi jogra, az öröklésre, a polgári peres és nemperes eljárásokra, a közigazgatási perrendtartásra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre,
g) a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a természetes személyek adósságrendezésére, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a kisajátításra,
h) a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és ügyvitelre, a választottbíráskodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédi tevékenységet gyakorlókra, az igazságügyi szakértőkre és a jogi szakvizsgára,
i) – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel együttműködve – az általános közigazgatási rendtartásra,
j) a szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra,
k) a nemzeti hírügynökségre,
l) az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására,
m) – a köznevelési intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet és a szociális szövetkezet kivételével – a szövetkezetek működésére,
n) a társasházakra
vonatkozó jogszabályokat.
122. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel a Kormány igazságügy-politikájának kialakításáért és az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért.
(2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében – törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel a jogszabályok alkotmányosságáért, ennek keretében az alapvető jogok védelmének és a nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az érvényre juttatásáért, valamint a jogrendszer koherenciájáért. E feladata ellátása keretében közreműködik az Alaptörvény végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, valamint az alapvető jogok védelme szempontjából kiemelt fontosságú jogszabálytervezetek előkészítésében, valamint véleményez – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi jogszabálytervezetet.
(3) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében
a) felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért, e tekintetben
aa) meghatározza és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit,
ab) folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert,
ac) összehangolja a tartalmi és technikai deregulációt,
ad) megszervezi és lebonyolítja a minisztériumokban jogi és kodifikációs feladatokat végző személyek képzését,
ae) a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a minőségi jogalkotás és a kormányzati döntés-előkészítési és döntéshozó folyamatok egységes és kizárólagos informatikai támogatását, valamint egyes kapcsolódó hatósági tevékenységek informatikai támogatását biztosító integrált jogalkotási rendszernek – a rendszert használó nem kormányzati szervek feladat- és hatáskörét nem érintő – üzemeltetéséről, működtetéséről és fejlesztéséről,
b) gondoskodik a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetéséről, illetve közzétételéről, valamint azok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotásról szóló törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész formában történő megjelentetéséről, a Magyar Közlöny szerkesztéséről, és kijelöli a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjét és annak helyetteseit,
c) vezeti és elektronikusan közzéteszi a jogszabályok és más jogi aktusok nyilvántartását, és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjtemény közzétételéről.
(4) A miniszter a Magyar Közlöny szerkesztéséhez a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.
(5) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében ellátja a Kormány képviseletét az alkotmánybírósági eljárásokban, és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat.
(6) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról.
(7) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel a kegyelmi ügyekért, ennek keretében előkészíti és ellenjegyzi a köztársasági elnök kegyelmi döntéseit, valamint ellátja a büntetőjogi közvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
(8) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében ellátja az igazságszolgáltatással összefüggő kormányzati feladatokat, e tekintetben
a) felel a jogi segítségnyújtásért,
b) felel a cégadatok nyilvánosságáért, a céginformáció-szolgáltatásért, a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő közzétételéért, az ezeket érintő informatikai rendszer működtetéséért és az elektronikus cégeljárást érintő informatikai rendszer működtetéséért,
c) ellátja a közjegyzőkkel, az ügyvédi tevékenységet gyakorlókkal, a bírósági végrehajtókkal, a polgári és közigazgatási jogi közvetítői tevékenységgel, – a 68. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos feladatokat,
d) meghatározza a bírósági és az ügyészségi fogalmazók, a közjegyzőjelöltek, az ügyvédjelöltek, az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadók és a más munkakörben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, valamint egyéb szakmai továbbképzésének, továbbá a bírósági végrehajtók és a végrehajtási ügyintézők szakvizsgájának, szakmai továbbképzésének, valamint az igazságügyi szakértők szakmai vizsgájának alapvető szabályait és feltételeit,
e) a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálatának elősegítésére együttműködik az Országos Bírósági Hivatallal a bírósági ítéletek, a bírósági joggyakorlat és az igazságügyi statisztikai adatok elemzésében, a joggyakorlat továbbfejlesztésében, és az ítélkezési gyakorlat egységességének biztosítása érdekében javaslatot tesz jogegységi eljárás indítványozására,
f) együttműködik a jogi képzési tevékenységet folytató egyetemek vezetőivel, elősegíti a jogászképzés színvonalának emelését, értékeli a jogászképzés helyzetét és arról tájékoztatja a Kormányt,
g) ellátja a szakfordító és tolmácstevékenység ágazati irányítását,
h) fejleszti és felügyeli az igazságügyi informatikai rendszerek működését, és kialakítja az igazságügyi statisztika rendszerét.
(9)78 A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében
a) ellátja az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
b) – az európai uniós ügyekért felelős miniszterrel együttműködve – összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében
ba) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,
bb) kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, figyelemmel kíséri és előmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését, gondoskodik az uniós jogi aktust átültető jogszabályoknak az Európai Bizottság részére történő bejelentéséről, és intézkedik a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítése iránt, jogharmonizációs adatbázist vezet,
bc) jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával,
c) az Európa Tanács keretei között
ca) felel a jogi együttműködésért,
cb) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban, és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,
cc) kezdeményezi az igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az Európa Tanács keretében történő létrehozását és gondoskodik az Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,
d) együttműködik a Kormány feladatkörében érintett tagjával a nemzetközi szerződések előkészítésével, kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban, valamint a nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítása előtt véleményezi a nemzetközi szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai Unió jogával és illeszkedjen a jogrendszerbe,
e) felel a Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések végrehajtásáért,
f) koordinálja az alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.
(10) A miniszter a Kormány eseti döntése alapján felel a több miniszter feladatát érintő törvények előkészítéséért.
(11)79 A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében gondoskodik a hazai jogszabályoknak az észszerű működés szempontjából történő tartalmi felülvizsgálatáról, ezzel összefüggésben
a) ágazati és egyedi javaslatot tesz a Kormánynak
aa) az állam működését meghatározó szabályozások egyszerűsítésére,
ab) a jogszabályok technikai és tartalmi deregulációjára,
ac) a közigazgatási hatósági és egyéb eljárások, szolgáltatások egységesítésére, egyszerűsítésére, korszerűsítésére, a működési gyakorlatok észszerű megújítására, ideértve azok elektronizálását, összehangolását és automatizálását is,
b) közvetlen kapcsolatot tart a hazai szabályozásokat előkészítő és alkalmazó önálló szabályozó szervekkel, minisztériumokkal, központi és területi államigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal és egyéb költségvetési szervekkel,
c) figyelemmel kíséri az állam működésének észszerűsítését elősegítő nemzetközi megoldásokat és gyakorlatokat.
(12)80 A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében – a Kormány ügyrendjében foglaltak szerint – jogi vétót gyakorolhat a jogszabályok és a Magyar Közlönyben kiadásra kerülő kormányhatározatok tervezetei tekintetében.
123. § A miniszter a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti
a) az országgyűlési képviselők választására,
b) a helyi önkormányzati képviselők választására és a polgármesterek választására,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására,
d) az európai parlamenti képviselők választására,
e) a választási eljárásra,
f) a népszavazásra és az európai polgári kezdeményezésre, valamint a népszavazási eljárásra
vonatkozó jogszabályokat.
124. § A miniszter az áldozatsegítésért való felelőssége keretében előkészíti az áldozatsegítésre, állami kárenyhítésre vonatkozó jogszabályokat.
125. § A miniszter a kárpótlásért való felelőssége keretében előkészíti a személyi és vagyoni kárpótlásra vonatkozó jogszabályokat.
126. §81
127. § (1) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára, a fogyasztóvédelemre és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében
a) kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
b) meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét,
c) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek keretében ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
d) a Kormány feladatkörében érintett tagjának bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,
e) ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében.

Üdvözlettel:
Szigeti Viktória

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

Iktatószám: II-K/34–4/2024.

 

Szigeti Viktória Asszony

részére

 

e-mail: [FOI #23739 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

 

 

Tisztelt Szigeti Viktória Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerésére irányuló igénye kapcsán tájékoztatom, hogy az
igazságügyi miniszter jogszabály-előkészítési tevékenységével kapcsolatban
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Kormányrendelet 119-127. §-aiban foglaltak az irányadóak.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. február 12.

 

         Tisztelettel:

                            Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat (IM)!

“ “szíveskedjen rendelkezésemre bocsátani azt az információt, hogy az igazságügyért felelős miniszter végzett-e a Ptk.-val (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a... ) kapcsolatos jogszabály-előkészítő tevékenységet”.

Szeretném megtudni, hogy igen vagy nem.”

Üdvözlettel:
Szigeti Viktória

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

Iktatószám: II-K/34–6/2024.

 

Szigeti Viktória Asszony

részére

 

e-mail: [FOI #23739 email]

 

 

Tisztelt Szigeti Viktória Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett, közérdekű adat megismerésére irányuló igénye
kapcsán az alábbiakról tájékoztatom.

Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján – mely szerint „az adatigénylésnek
az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban
a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott,
azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az
azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be” – az Igazságügyi
Minisztérium által az adatigénylő részére, 2024. február 12. napján a
II-K/34–4/2024. iktatószámú, Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan
tárgyában megküldött válaszához képest a kért adatok tekintetében nem állt
be változás.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. március 1.

 

                        Tisztelettel:

                                                             Igazságügyi
Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szigeti Viktória, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.