Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat a szuverenitásvédelmi nemzeti konzultációval kapcsolatban:

1. Kérem, adja meg az összes legyártott konzultációs ív számát.
2. Kérem, adja meg az összes kipostázott konzultációs ív számát.
3. Amennyiben külföldi címekre is postáznak íveket, kérem, adja meg a külföldre kipostázott összes ív számát.
4. Amennyiben rendelkezésre áll ilyen adat, kérem, adja meg a sikertelenül postázott, posta által visszaszolgáltatott nem kézbesített ívek számát.
5. Kérem, adja meg a visszaérkezett, érvénytelenül kitöltött vagy üresen hagyott ívek számát.
6. Kérem, adja meg, hogy hányan töltötték ki online a nemzeti konzultációt.
7. Kérem, adja meg, hogy hol, milyen módon, hány ember hány munkaórájával dolgozták fel a visszaérkezett íveket.
8. Kérem, adja meg, hogy mi történik a konzultációs ívekkel a feldolgozásuk után – pl. hol tárolják őket, meddig, és/vagy milyen módon kerülnek megsemmisítésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 20.

Üdvözlettel:

Tóth Enikő

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/2 (2024)

 

 

Tóth Enikő

[1]mailto:[FOI #24327 email]

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2024. február 20-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
alábbiakat a szuverenitásvédelmi nemzeti konzultációval kapcsolatban:

 

1. Kérem, adja meg az összes legyártott konzultációs ív számát.

2. Kérem, adja meg az összes kipostázott konzultációs ív számát.

3. Amennyiben külföldi címekre is postáznak íveket, kérem, adja meg a
külföldre kipostázott összes ív számát.

4. Amennyiben rendelkezésre áll ilyen adat, kérem, adja meg a sikertelenül
postázott, posta által visszaszolgáltatott nem kézbesített ívek számát.

5. Kérem, adja meg a visszaérkezett, érvénytelenül kitöltött vagy üresen
hagyott ívek számát.

6. Kérem, adja meg, hogy hányan töltötték ki online a nemzeti
konzultációt.

7. Kérem, adja meg, hogy hol, milyen módon, hány ember hány munkaórájával
dolgozták fel a visszaérkezett íveket.

8. Kérem, adja meg, hogy mi történik a konzultációs ívekkel a
feldolgozásuk után – pl. hol tárolják őket, meddig, és/vagy milyen módon
kerülnek megsemmisítésre.”

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, „ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 29. §
(1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.”

 

A fentiekre hivatkozva a közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejét
15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/3 (2024)

 

 

Tóth Enikő

[1]mailto:[FOI #24327 email]

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2024. február 20-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
alábbiakat a szuverenitásvédelmi nemzeti konzultációval kapcsolatban:

 

1. Kérem, adja meg az összes legyártott konzultációs ív számát.

2. Kérem, adja meg az összes kipostázott konzultációs ív számát.

3. Amennyiben külföldi címekre is postáznak íveket, kérem, adja meg a
külföldre kipostázott összes ív számát.

4. Amennyiben rendelkezésre áll ilyen adat, kérem, adja meg a sikertelenül
postázott, posta által visszaszolgáltatott nem kézbesített ívek számát.

5. Kérem, adja meg a visszaérkezett, érvénytelenül kitöltött vagy üresen
hagyott ívek számát.

6. Kérem, adja meg, hogy hányan töltötték ki online a nemzeti
konzultációt.

7. Kérem, adja meg, hogy hol, milyen módon, hány ember hány munkaórájával
dolgozták fel a visszaérkezett íveket.

8. Kérem, adja meg, hogy mi történik a konzultációs ívekkel a
feldolgozásuk után – pl. hol tárolják őket, meddig, és/vagy milyen módon
kerülnek megsemmisítésre.”

 

Adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A szuverenitásunk védelméről szóló nemzeti konzultáció megvalósítása során
összesen 7.800.000 db konzultációs kérdőív került legyártásra.

 

A 2-4. kérdéseivel kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a NISZ beszámoló
jelenleg nem áll a Miniszterelnöki Kabinetiroda rendelkezésére.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján, „ha a kért adatot korábban már
elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.”

Az Infotv. 30. § (2) bekezdésére figyelemmel jelezzük, hogy az 5-6.
kérdéseivel kapcsolatos adatok elérhetőek a következő linken:
[2]https://kormany.hu/a-szuverenitasunk-ved...

 

A 7-8. kérdéseivel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmét – ahogy az a
nemzeti konzultációs küldemények adatkezelési tájékoztatójában is
olvasható volt – a kérdőívek adattartalmának feldolgozását, adatbázisba
rendezését adatfeldolgozói szerződés alapján a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – az IdomSoft Zrt. bevonásával – végzi,
mely tevékenységet követően a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére
átadásra kerülnek a feldolgozott adatok. A visszaküldött papír alapú
kérdőívek tárolásáról és megsemmisítéséről a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az adatfeldolgozói szerződésben
foglaltak szerint gondoskodik.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Wednesday, March 6, 2024 5:27 PM
To: Tóth Enikő <[FOI #24327 email]>
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - Szuverenitásvédelmi nemzeti
konzultációval kapcsolatos adatok

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/2 (2024)

 

 

Tóth Enikő

[3]mailto:[FOI #24327 email]

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2024. február 20-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
alábbiakat a szuverenitásvédelmi nemzeti konzultációval kapcsolatban:

 

1. Kérem, adja meg az összes legyártott konzultációs ív számát.

2. Kérem, adja meg az összes kipostázott konzultációs ív számát.

3. Amennyiben külföldi címekre is postáznak íveket, kérem, adja meg a
külföldre kipostázott összes ív számát.

4. Amennyiben rendelkezésre áll ilyen adat, kérem, adja meg a sikertelenül
postázott, posta által visszaszolgáltatott nem kézbesített ívek számát.

5. Kérem, adja meg a visszaérkezett, érvénytelenül kitöltött vagy üresen
hagyott ívek számát.

6. Kérem, adja meg, hogy hányan töltötték ki online a nemzeti
konzultációt.

7. Kérem, adja meg, hogy hol, milyen módon, hány ember hány munkaórájával
dolgozták fel a visszaérkezett íveket.

8. Kérem, adja meg, hogy mi történik a konzultációs ívekkel a
feldolgozásuk után – pl. hol tárolják őket, meddig, és/vagy milyen módon
kerülnek megsemmisítésre.”

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, „ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 29. §
(1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.”

 

A fentiekre hivatkozva a közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejét
15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése