Szövetség a Nemzetért Alapítvány és egyéb szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szerencsejáték Service Nonprofit kft, illetve az alábbi cégekkel szervezetekkel kötött szerzédéseit:

Szövetség a Nemzetért Alapítvány

Rákóczi Szövetség

Kommentár Alapítvány

Hangos Szó Kft

Kultúra a Magyarságért Kft

Társadalomkutató Kft.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 14.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

kozerdekuadat.service, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

A szerződéses adatokat – megfelelve az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 30. § (2) bekezdésének, miszerint „Ha a kért adatot
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.” –
megtalálja a
[1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
oldalon.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kért szerződések megismeréséhez Társaságunk – előre
egyeztetett időpontban és helyszínen - betekintést biztosít Önnek,
amennyiben azt külön kéri és szükségesnek tartja.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

2021. október 29.

 

Üdvözlettel:

 

Szerencsejáték Service

Nonprofit Kft.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szerencsejáték Service Kft!

Köszönettel megkaptam válaszukat, természetesen szükségét érzem megismerni, hogy mgis milyen célokra osztják a közpénzt, ezért ha a kért szerződésekhez nem lehetséges digitálisan hozzájutni, akkor viszont szeretnék betekintést nyerni valamennyi idén kötött támogatási, vagy szponzorációs szerződésükbe! És várom az időpont ajánlatukat!

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

kozerdekuadat.service, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. a kezdeményezett betekintésre a
következő helyszínt és időpontot ajánlja fel Önnek:

 

helyszín: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.

időpont: 2021. november 15. napja (hétfő) 15.00-16.00 óráig

 

Kérjük, legyen kedves visszajelezni, hogy a felajánlott időpont
megfelelő-e Önnek.

 

2021. november 09.

 

Üdvözlettel:

 

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Illetékes!

Teljesen megfelelő a felajánlott időpont!

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán