Szociális ösztöndíjak odaítélésének körülményei a DE-n

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanév első félévében hány hallgató igényelt szociális ösztöndíjat/támogatást szakonként, illetve hány fő részesült közülük havi rendszerességű támogatásban, továbbá milyen összegben. Kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a szociális ösztöndíj elnyeresének feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat) is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 22.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Pilishegyi Péter, Debreceni Egyetem

2 Attachments

Tisztelt Kovács Ákos!

Az Ön által a Debreceni Egyetem részére 2019. július 22-én „Szociális ösztöndíjak odaítélésének körülményei a DE-n” címen küldött közérdekű adatigénylést az alábbiak szerint teljesítjük.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanév első félévében hány hallgató igényelt szociális ösztöndíjat/támogatást szakonként, illetve hány fő részesült közülük havi rendszerességű támogatásban, továbbá milyen összegben.

A kért adatokat tartalmazó táblázatot mellékletként csatoljuk.

2. Kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a szociális ösztöndíj elnyerésének feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat) is.

A szociális ösztöndíj elnyerésének feltételei és kritériumai a Debreceni Egyetem Szenátusa által elfogadott, a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata” című szabályzatban találhatók, melyet mellékletként csatolunk. A szabályzat a Debreceni Egyetem honlapján is megtalálható.

Üdvözlettel:

Pilishegyi Péter
igazgató
DE Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja