Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2023.11.30.-i KT ülés (149. sz. előterjesztés)-e a
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló szociális alapon bérbeadott lakóingatlanokat érintő bérleti díj megállapítására címmel került megtárgyalásra.

Kérem küldjék meg részemre az előterjesztésben szereplő mind a 152 db lakás esetében a következő adatokat:
a lakás mérete (m2), a lakáshoz tartozó jelenleg fizetendő lakbér összege (Ft/m2), a lakás esetében az egy főre eső jövedelem összege (Kérem, hogy az adatokat táblázatos, szerkeszthető formában küldjék meg részemre)

Ezen adatok bármely formátumú megküldése elfogadható számomra, ha azok egyértelműen egymáshoz rendelhetők.

Az adatok biztosan rendelkezésre állnak, hiszen az előterjesztés pontosan hivatkozik erre a darabszámra, illetve a jövedelmi adatok itt már feldolgozásra kerültek, hiszen ez a hivatkozási alap.
Az általam kért adatok nyilvános adatok, hiszen nyilvános az, hogy mely ingatlanokat ad bérbe az önkormányzat, azoknak mekkora a területe, hogy mekkora a jelenleg fizetendő bérleti díj. A jövedelmi adatokat pedig 1 főre vetítetten kell figyelembe venni így személyiségi jogokat nem sért kérésem.

Kérem a 15 napos határidőben történő válaszadást, hiszen a kért adatok a mostani KT ülésre már rendelkezésre álltak így azok előállítása további plusz terhet nem jelenthet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 1.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

Tisztelt Vadai Attila!

2023. december 1. napján elektronikus úton érkezett „Közérdekűadat igénylés - Szociális bérlakások jövedelmi helyzetének felülvizsgálata” tárgyú megkeresése kapcsán tájékoztatom, hogy a válaszadási határidőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján további 15 nappal meghosszabbítom.

Indokolásul előadom egyrészt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. december 18-tól 2024. január 5-ig téli igazgatási szünetet rendelt el, az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Másrészt előadom, hogy az Önkormányzat és a Hivatal alaptevékenységének ellátásán túl a beérkezett jelentős számú közérdekű adatigénylés megválaszolása jelentős munkaterhet ró Hivatalomra és az Önkormányzat szervezeteire, illetve a 2024. évben azonos napon megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők általános választására, a nemzetiségi önkormányzatok képviselők választására, valamint az európai parlamenti képviselők választására történő felkészüléssel kapcsolatos törvényi feladatok ellátása is folyamatosan zajlik. Mindezek okán a válaszadásig szíves türelmét kérem.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

  • Attachment

    mell klet Szoci lis b rlak sok j vedelmi helyzet nek fel lvizsg lata.pdf

    322K Download View as HTML

  • Attachment

    t j koztat s Szoci lis b rlak sok j vedelmi helyzet nek fel lvizsg lata.pdf

    212K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése