Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárász Tamás - A Város Mindenkié, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szociális bérlakások és egyéb önkormányzati ingatlanok

We're waiting for Bárász Tamás - A Város Mindenkié to read a recent response and update the status.

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
1. teljes állományának száma;
2. az állomány megoszlása komfortfokozat tekintetében;
3. a kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai;
4. az állományban kiadatlan lakások száma;
5. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonú szükséglakások
1. teljes állományának száma;
2. az állományban kiadatlan lakások száma;
3. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek
1. teljes állományának száma;
2. a kiadatlan helyiségek címlistája;
3. a 2010-2011-ben lakássá átminősített önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek száma, az idevágó határozatok és bizottsági, illetve képviselőtestületi jegyzőkönyvek.

Önkormányzati tulajdonú kiadatlan lakások és helyiségek költségei 2010-2011-ben évenkénti bontásban:
1. lezárás, befalazás, hozzáférhetetlenné tétel költségei
2. őrzés, ellenőrzés költségei
3. közös költség, közüzemi díjak, rezsi
4. állagmegőrzés, karbantartás
5. az üresen álló ingatlanok állagromlásából fakadó értékvesztés
6. újra kiadás esetén a hozzáférés és rendeltetésszerű használat újbóli lehetővé tételének költségei
7. esetleges engedély nélküli használattal kapcsolatos eljárások költségei

Kérem, a kért adatokon túl válaszleveléhez mellékelje másolatban az elmúlt 2010-ben vagy azóta történt szociális bérlakásokat, valamint szükséglakásokat érintő értékesítéseket, megszüntetéseket, egyéb elidegenítéseket igazoló szerződéseket.
Továbbá szeretném megkapni Önöktől az önkormányzat bér- és szükséglakásállományával kapcsolatos stratégiájának dokumentumait.

Kérem az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint kérem megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 18.

Üdvözlettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

dr. Patócs Andrea, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Kérelmező!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján előterjesztett
közérdekű adatigénylési kérelmének teljesítésére – annak sorrendjét
követve - az alábbiakban tájékoztatom.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdésére tekintettel – mely szerint „Ha a kért
adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.„ –
az önkormányzat hivatalos honlapján azaz a [1]www.bp22.hu- n már közzétett
adatok esetében e tényre utalással teszünk eleget adatmegismerési
kérésének.

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata „szociális bérlakás”
állományra vonatkozó adatokat nem kezel.

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeit a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény), továbbá Önkormányzatunk a.
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2007. (X.1.) Önk. rendelet (elérése:
[2]http://www.bp22.hu/rendelettar) szabályozza.

 

Önkormányzatunk tulajdonában 23 szükséglakás minősítésű lakás van, melyből
jelenleg 9 lakott. Ezek egy része műszaki állapotát tekintve életveszélyes
vagy lakhatás céljára alkalmatlan, más része olyan ingatlanban található,
amelynek más célú hasznosításáról döntött az Önkormányzat. A Lakástörvény
módosításáról szóló 2005. évi CXXXII. törvény 40. §-a értelmében: „ha a
szükséglakásra fennálló lakásbérleti szerződés megszűnik, azt ismételten,
lakás céljára bérbe adni nem lehet.” Fentiekben ismertetettek miatt a
jelenleg lakott szükséglakásokon felül lakhatásra alkalmas állapotú, bérbe
adható azaz az Ön megjelölésében „kiadatlan” szükséglakással
Önkormányzatunk nem rendelkezik.

 

Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek száma 479. A kiadatlan
helyiségek száma értelemszerűen folyamatosan változik, melyeket az
Önkormányzat honlapján nyilvánosan, mindenki számára elérhető módon
folyamatosan hirdetünk bérbeadásra (elérhetőség:
[3]http://www.bp22.hu/ingatlan).

 

Az „Önkormányzati tulajdonú kiadatlan lakások és helyiségek költségei” re
vonatkozóan, az adatigénylésben részletezett adatokra elkülönített
nyilvántartást nem vezetünk. Az adatkérésükben felsorolt költségek az
Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokban, az
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemletetésére és karbantartásai költségei között szerepelnek (az
önkormányzati költségvetési rendeletek, módosításaik elérhetősége:
[4]http://www.bp22.hu/rendelettar)

 

2011-2012-ben összesen 2 db, korábban szükséglakásként nyilvántartott, a
Lakástörvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXII. törvény 40. §-a
értelmében már bérbe nem adható - ingatlan eladása történt.

 

Az önkormányzati bérlakások hasznosítására vonatkozó iránymutatásokat
Önkormányzatunk Vagyongazdálkodási koncepciója (elérhetősége:
 [5]http://www.bp22.hu/onkormanyzat/koncepciok) tartalmazza.

 

Üdvözlettel:

dr. Patócs Andrea

Humánszolgáltatási Iroda vezetője

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárász Tamás - A Város Mindenkié, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.