Szja-visszatérítésre való jogosultság méltatlansági okból történő hatályvesztése

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kormány „560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről” rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében a többlet személyijövedelemadó-kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki „a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult”.
Amennyiben a fenti jogosultság fennáll, ugyanakkor:
a) a 2021-es naptári év folyamán, illetve
b) fent nevezett kormányrendelet hatályosságának ideje alatt, továbbá
c) a visszatérítés kiutalási időszakában, valamint
d) a kedvezmény utólagosan történő érvényesítését lehetővé tevő időszakban

jogerős bírósági ítélet mondja ki, hogy a jogosult magánszemély a jogosultságot keletkeztető gyermek ellen a Büntető Törvénykönyv által nevesített vétséget vagy bűncselekményt követett el, - különös tekintettel, de nem kizárólagosan a:
a) XV. fejezetben („az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények”),
b) XVII. fejezetben („az egészséget veszélyeztető bűncselekmények”),
c) XIX. fejezetben („a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények”), illetve a
d) XX. fejezetben („a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények”)
szereplő tételekre - úgy ez a tényállás a fenti kedvezmény igénybevételére méltatlanság miatt a jogosult magánszemély vonatkozásában jogvesztő hatállyal bír-e (az szja-visszatérítés teljesítése nem történik meg, illetve a már teljesült visszatérítés inkasszózásra illetve behajtásra kerül).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 07.

Üdvözlettel:
Kovács István

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban írt levelére válaszul tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem rendelkezik adattal az Ön által feltett kérdésben.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. november 22.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal