Szerződések, megbízások, teljesítések, eljárások

Cédulás Zizi made this Közérdekűadat request to Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

• Göd Város Önkormányzata és Göd Város Polgármesteri Hivatala által 2020. április 29. és 2021. január 22-e között kötött megbízási szerződések tételes listáját és azok másolatát.

• Göd Város Önkormányzatának polgármestere által kötött 200 ezer forintot meg nem haladó szerződések, megbízások tételes listáját és azok másolatát 2020. július 1. és 2021. január 22-e közötti időszakban.

• A 2020 augusztus 29-i viharban Göd Város közterületein kidőlt fák pontos helyét, méretét, fajtáját darabra lebontva.

• A 2020 augusztus 29-i viharban kidőlt fák elszállításának számláit, az átvevő lerakó által kiállított dokumentumok másolatát, a lerakásról készült fényképeket.

• Göd Város Önkormányzata által kötött jogi, referensi és tanácsadói szerződések teljesítéseink igazolása 2020. július 1-től 2021. január 22-ig.

• Göd Város polgármesterének részére 2019. október 13-tól kifizetett illetmények és egyéb juttatásokat - havi bontásban.

• 2019. október 13-a óta a jelen igénylés dátumáig Göd Város Önkormányzatával vagy Göd Város Polgármesteri Hivatalával szemben indított hivatalos eljárások számát (folyamatban lévők ügyek, lezárt ügyek), azok tárgyát és az eljárások határozatait. (többek között: kormányhivatal, állami számvevőszék, közigazgatási bíróság, közbeszerzési hatóság)

• Göd Város Önkormányzata és Göd Város Polgármesteri Hivatal által 2019. október 13-a óta jelen adatigénylésig indított beszerzéseinek indikatív árajánlatát, a beadott árajánlatokat, a nyertes kötött szerződést, a szerződés teljesítés igazolását és a tényleges kifizetések listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 22.

Üdvözlettel:

Cédulás Zizi

Giczy B. Zsuzsanna, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Cédulás Zizi részére
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A 2021. 01.25-én érkezett közérdekű adatigénylésének 3. pontjában kért
adataira a következő adatokat nyújtom a melléklet szerint: a 2020.
08.29-én a viharban kidőlt és erősen megdőlt fák adatai
Jegyzői hatáskört gyakorló dr. Nagy Atilla aljegyző nevében

Giczy B. Zsuzsanna

főkertész

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

[2]www.god.hu

        Pesti út 81.

References

Visible links
2. http://www.god.hu/

Giczy B. Zsuzsanna, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Cédulás Zizi részére
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A 2021. 01.25-én érkezett közérdekű adatigénylésének 4. pontjában kért
adataira a következő adatokat nyújtom a melléklet szerint: 
a 2020. 08.29-i viharban kidőlt fák, illetve a kárelhárítás során
keletkezett zöldhulladék elszállításáról és lerakásáról szóló számlák,
menetlevelek és mérlegelési jegyzőkönyvek másolatát két részletben.
A lerakásról fényképek nem készültek, ehelyett küldjük a mérlegelési
jegyzőkönyveket.
Jegyzői hatáskört gyakorló dr. Nagy Atilla aljegyző nevében

Giczy B. Zsuzsanna

főkertész

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

[2]www.god.hu

        Pesti út 81.

References

Visible links
2. http://www.god.hu/

Giczy B. Zsuzsanna, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Cédulás Zizi részére
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A 2021. 01.25-én érkezett közérdekű adatigénylésének 4. pontjában kért
adataira a következő adatokat nyújtom a melléklet szerint: 
a 2020. 08.29-i viharban kidőlt fák, illetve a kárelhárítás során
keletkezett zöldhulladék elszállításáról és lerakásáról szóló számlák,
menetlevelek második részletét. 
Egyéb adatunk a kérés tárgyában nincs.
Jegyzői hatáskört gyakorló dr. Nagy Atilla aljegyző nevében

Giczy B. Zsuzsanna

főkertész

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

[2]www.god.hu

        Pesti út 81.

References

Visible links
2. http://www.god.hu/

Sáhó Ágnes, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Cédulás Zizi részére

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Közérdekű adatigénylése első valamint hatodik pontjának eleget téve
mellékelem

o a Göd Város Önkormányzata és Göd Város Polgármesteri Hivatala által
2020. április 29. és 2021. január 22-e között kötött megbízási
szerződések tételes listáját és azok elektronikus másolatát, továbbá
o Göd Város polgármestere 2019. október 13-tól kifizetett illetményének
és egyéb juttatásainak felsorolását – havi bontásban.

Nyilatkozom, hogy az adatszolgáltatás teljes körű: további megbízási
szerződés ebben az időszakban nem köttetett, valamint Balogh Csaba részére
a feltüntetett járandóságokon kívül egyéb kifizetés nem történt.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Nagy Atilla

jegyzői hatáskörben eljáró aljegyző

 

 

 

 

dr. Nagy Atilla, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Cédulás Zizi részére

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!

 

2020. január 25-én érkezett közérdekű adatigénylésének elemei teljesítés
alatt állnak, többet már ma meg is küldtünk Önnek. Vannak, melyek
felmérése még folyik.

 

A második pontban kért, Göd Város Önkormányzat polgármestere által 2020.
július 1. és 2021 január 22-e között kötött 200 ezer forintot meg nem
haladó szerződések, megbízások tételes listáját és azok másolatát csak
aránytalan munkateherrel tudjuk Önnek teljesíteni, ugyanis e körbe nem,
csak az ún. alaki szerződések, hanem a „számtalan” megrendelés jellegű
kötelezettségvállalás is beletartozik. Ezen szerződéseket, megrendelőket
manuálisan kell a rendezett, sorolt papír alapú bizonylatok közül
kiválogatni és beszkennelni úgy, hogy az iratok rendje közben ne boruljon
fel. Mindez előreláthatóan, megalapozottan és kipróbáltan legalább 32
órányi munkát ad a hivatalnak, ez jelentős többletterhelést ró a
kollégáimra.

 

Ezek miatt a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-át
alkalmazva 32 munkaóra × 4400.-Ft elszámolható óradíj értékkekkel számolva
140.800.-Ft (Száznegyvenezer-nyolcszáz Forint) költségtérítés
megfizetéshez kötötten tudjuk a fenti adatigénylést Önnek teljesíteni.
Erről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1), (2), (3), (3a) és (4) bekezdései
rendelkeznek.

 

Kérem tehát, hogy amennyiben a költségtérítéssel együtt továbbra is
fenntartja a fenti adatigénylését, úgy erről 30 napon belül érdemben
nyilatkozzon felénk. Tájékoztatom, hogy amíg nem nyilatkozik, addig az
erre eltelt idő az adatigénylés teljesítésére rendelkezésünkre álló
határidőbe nem számít be. Egyúttal tájékoztatom, hogy amennyiben
fenntartja adatigénylését, az aránytalan teherrel járó munkák időtartama
miatt az adatigénylésre nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítom.
(Info tv. 29. § (2) bek.)

 

Tisztelettel: dr. Nagy Atilla

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Városháza - Göd, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ügyiratszám: 09/128-2/2021.

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Cédulás Zizi részére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Közérdekű adatigénylése alábbi pontjának eleget téve mellékelten megküldöm a vonatkozó adatszolgáltatást.

- 2019. október 13-a óta a jelen igénylés dátumáig Göd Város Önkormányzatával vagy Göd Város Polgármesteri Hivatalával szemben indított hivatalos eljárások számát (folyamatban lévők ügyek, lezárt ügyek), azok tárgyát és az eljárások határozatait. (többek között: kormányhivatal, állami számvevőszék, közigazgatási bíróság, közbeszerzési hatóság)

Göd, 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Dr. Nagy Atilla
jegyzői hatáskörben eljáró aljegyző

idézett részek megjelenítése

Ujlaki Anikó, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Cédulás Zizi részére

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!

 

2021. január 25-én érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban, a 8.
pont vonatkozásában a következő információt adom.

 

A nyolcadik pontban kért, „Göd Város Önkormányzata és Göd Város
Polgármesteri Hivatal által 2019. október 13-a óta jelen adatigénylésig
indított beszerzéseinek indikatív árajánlatát, a beadott árajánlatokat, a
nyertes kötött szerződést, a szerződés teljesítés igazolását és a
tényleges kifizetések listáját” csak aránytalan munkateherrel tudjuk Önnek
teljesíteni, ugyanis e körben számtalan ügyiratot kell előkeresnünk,
megnyitnunk és kikeresnünk belőle a szükséges iratokat. Az összes kért
dokumentumot szkennelni szükséges és sorban visszarendezni ügyiratonként a
megfelelő helyre. Mindez előreláthatóan, megalapozottan és kipróbáltan
legalább 38 órányi munkát ad a hivatalnak, ez jelentős többletterhelést ró
a kollégákra.

 

Mindezek alapján, a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet 4. §-át alkalmazva 38 munkaóra × 4400.-Ft elszámolható óradíj
értékkekkel számolva 167.200.-Ft (Százhatvanhétezer-kettőszáz forint)
költségtérítés megfizetéshez kötötten tudjuk a fenti adatigénylést Önnek
teljesíteni. Erről az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1), (2), (3),
(3a) és (4) bekezdései rendelkeznek.

 

Kérem tehát, hogy amennyiben a költségtérítéssel együtt továbbra is
fenntartja a fenti adatigénylését, úgy erről 30 napon belül érdemben
nyilatkozzon felénk. Tájékoztatom, hogy amíg nem nyilatkozik, addig az
erre eltelt idő az adatigénylés teljesítésére rendelkezésünkre álló
határidőbe nem számít bele. Egyúttal tájékoztatom, hogy amennyiben
fenntartja adatigénylését, az aránytalan teherrel járó munkák időtartama
miatt az adatigénylésre nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítom.
(Info tv. 29. § (2) bek.)

 

Tisztelettel: dr. Nagy Atilla

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző