Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyepes Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szerződések kikérése

Gyepes Ádám made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Gyepes Ádám to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a
1. RF Production Hungary Kft.-között
2. Sight-Tech Hungary Kft.-között
3. Key Price Kft.-között

2019. októberétől 2022. áprilisáig megkötött szerződéseket, az azokhoz tartozó teljesítés igazolásokkal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 21.

Üdvözlettel:

Gyepes Ádám

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Gyepes Ádám Úr!

 

A 2022. április. 21 napján érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló
megkeresésére vonatkozóan ezúton kívánjuk tájékoztatni arról, hogy az
adatigénylést költségtérítés megfizetéséhez kötjük, tekintettel arra, hogy
a teljesítés az alaptevékenységünk ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár az igényelt dokumentumok jelentős
terjedelme miatt, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6.
§ által meghatározott összeget.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylésében megjelölt többéves
időszakra és nagy mennyiségű dokumentációra való tekintettel az
adatigénylés teljesítése a Polgármesteri Hivatal három szervezeti egységét
érintően négy munkaórát meghaladóan összesen legalább 15 ráfordított
munkaórát jelent, ami az ellátandó feladatokon felül jelentős
többletterhelést ró munkatársainkra.

 

A Jogi Iroda szerződés-nyilvántartásában, a Társadalmi Kapcsolatok
Főosztályán és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályán található, a
közérdekű adatigényléssel érintett 16 db szerződés, 42 db megrendelés és
az ezekhez kapcsolódó 54 db teljesítési igazolás kigyűjtésén kiválogatásán
és rendszerezésén túl az egyes dokumentumok fénymásolása, anonimizálása,
szkennelése szerződésenként, illetve megrendelésenként és teljesítési
igazolásonként 10 perc alapulvételével legalább 19 munkaórát jelent.

 

A fentieken túl a nagy mennyiségű szkennelésből adódóan a
fénymásológépekkel kapcsolatos karbantartási, eszközbeszerzési feladatok,
kiadások is várhatóan megnövekednek.

 

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban a mértékben vehető
figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges
munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát.

Az Önköltségszámítási Szabályzatról szóló 11/2012. jegyzői utasítást
módosító 5/2016. jegyzői utasítás III. fejezet C) 6) pontja alapján a
munkaerő-ráfordítás költsége 4.400,- Ft munkaóránként.

 

A fentiek alapján a négy munkaórán felül számított 15 munkaóra × 4.400,-Ft
költséggel számolva 66.000,-Ft (hatvanhatezer forint) költségtérítést
állapítunk meg.

 

Levelünkben foglaltakkal szemben az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Info tv.) 52. § (1) bekezdése szerint bejelentéssel élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.), bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  

 

Az Info tv. 29. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő
másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke
meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a
költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül
kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot
ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt
dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a
költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 

A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy amennyiben a költségtérítéssel
együtt továbbra is fenntartja adatigénylését, úgy erről 30 napon belül
érdemben nyilatkozzon felénk. Tájékoztatjuk, hogy amíg nem nyilatkozik,
addig az erre eltelt idő az Info tv. 29. § (3a) bekezdésében foglaltak
alapján az adatigénylés teljesítésére rendelkezésünkre álló határidőbe nem
számít bele.

 

Tisztelettel:

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyepes Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.