Tisztelt Magyar Öttusa Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.01.01. és 2021.03.17. között a következő gazdasági társaságokkal/sportszervezetekkel kötött szerződések, munkamegbízások, számlák és teljesítési igazolások másolatát:

- TRANS-NOW Szállítmányozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
- WMWI System Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
- VZV INVESTMENT Ingatlanfejlesztő és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
- CREATIVE PACKING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- PROJEKT NOW Korlátolt Felelősségű Társaság
- TRION SPORT CLUB

Továbbá szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.01.01. és 2021.03.17. között minden olyan gazdasági társasággal kötött szerződések, munkamegbízások, számlák és teljesítési igazolások másolatát, amelyeknek képviselője, vagy cégjegyzésre jogosult tagja a következő személy volt a szerződéses jogviszony fennállása alatt:

- Széll József Zsolt (an.: Pincehelyi Erzsébet)
- Széll József Zsoltné (an.: Peczelák Anna)
- Hegedűs Ferenc (an: Boda Karolina)
- Buzea Laurentiu Lucian (an.: Cernu Cosmina) vagy Buzea Lucian Laurentiu (an.: Cernu Cosmina)
- Yan Yu Zhen (an: Yan Rui Rong)
- Szakál Géza (an: Bekes Mária)
- Kelemen Miklós (an: Jelfi Emőke)
- Burcsa Szabolcs (an.: Orosz Anna)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 17.

Üdvözlettel:

Szabo András

HMPA, Magyar Öttusa Szövetség

5 Melléklet

Tisztelt Szabó András!

 

Hivatkozással a 2021. március 17. napján elektronikus úton megküldött
közérdekű adatigénylésére a Magyar Öttusa Szövetség (székhely: 1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3.) nevében az alábbi tájékoztatást adom:

 

A „Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2016.01.01. és 2021.03.17. között a következő gazdasági
társaságokkal/sportszervezetekkel kötött szerződések, munkamegbízások,
számlák és teljesítési igazolások másolatát:

 

- TRANS-NOW Szállítmányozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

- WMWI System Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

- VZV INVESTMENT Ingatlanfejlesztő és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

- CREATIVE PACKING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

- PROJEKT NOW Korlátolt Felelősségű Társaság

- TRION SPORT CLUB”

kérdésére vonatkozóan csatoljuk a kapcsolódó okiratokat.

 

Míg a „Továbbá szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2016.01.01. és 2021.03.17. között minden olyan gazdasági társasággal
kötött szerződések, munkamegbízások, számlák és teljesítési igazolások
másolatát, amelyeknek képviselője, vagy cégjegyzésre jogosult tagja a
következő személy volt a szerződéses jogviszony fennállása alatt:

- Széll József Zsolt (an.: Pincehelyi Erzsébet)

- Széll József Zsoltné (an.: Peczelák Anna)

- Hegedűs Ferenc (an: Boda Karolina)

- Buzea Laurentiu Lucian (an.: Cernu Cosmina) vagy Buzea Lucian Laurentiu 
(an.: Cernu Cosmina)

- Yan Yu Zhen (an: Yan Rui Rong)

- Szakál Géza (an: Bekes Mária)

- Kelemen Miklós (an: Jelfi Emőke)

- Burcsa Szabolcs (an.: Orosz Anna)”

kérdésére tájékoztatom, hogy az adatigénylését nem áll módunkban
teljesíteni az alábbiak miatt.

 

Az adatigénylésében megjelölt adatok összeválogatása egyedi kigyűjtést,
adatfeldolgozást igényelné, új adatbázis létrehozását jelentené, amire –
mint ahogyan arra az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV.8.) AB határozatban
rámutatott – nincs lehetőség, az adatkezelő nem köteles és nem is
kötelezhető adatgyűjtésre, illetve a rögzített adatok összevetése útján,
meghatározott szempontok szerint válogatott új, minőségileg más adat,
adatsor előállítására.

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben egy éven belül azonos adatkörre irányuló
adatigénylést nyújt be ismételten, feltéve, hogy az azonos adatkörbe
tartozó adatokban változás nem állt be, annak az Infotv. 29. § (1a)
bekezdése alapján nem vagyunk kötelesek eleget tenni. Felhívom a
figyelmét, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
(nem teljesítése) miatt bírósághoz fordulhat, pert az elutasítás közlését
követő 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot
ellátó szerv ellen a Fővárosi Törvényszéken.

 

Budapest, 2021. április 1.

 

Tisztelettel:

Gallai István

főtitkár

 

idézett részek megjelenítése