Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tisztelt Hivatal, kérem küldjék meg nekem elektronikusan a III. kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal - ide értve annak intézményeit és gazdasági társaságait is - és a Kolibri Pictures Kft. között 2019 októberétől a mai napig megkötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 29.

Üdvözlettel:

Kopper Lajos

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2023. október 29-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy  sem Budapest
Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, sem Budapest
Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal a Kolibri
Pictures Kft.-vel nem kötött szerződést.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok, intézmények önálló jogi személyek, így az
Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal nem minősül adatkezelőnek, ezért
ezekre az adatokra vonatkozóan a közérdekű adatigénylés teljesítése
iránti megkeresését el kell utasítanunk.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (3)  bekezdése
szerint tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 31. § értelmében az adatigénylés
részbeni elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055
Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.)
fordulhat az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon
belül.

Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint
bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9.). Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.

 

 

Tisztelettel,

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

idézett részek megjelenítése