Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által alkotott konzorcium között 2019. december 20. napján megkötött, kormányzati kommunikációs beszerzés tárgyú, 50.000.000 Ft + áfa keretösszegű Keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződések és egyedi keretszerződések, valamint azok mellékleteinek másolatát, továbbá a hozzájuk kapcsolódó médiamixet és médiatervet, médiavásárlást, kampány nyomon követést, optimalizálást, utóértékelést, hatékonyság vizsgálatot, médiakutatást, és

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között 2022. május 11. napján megkötött, kommunikációs feladatok ellátása, kormányzati kommunikációs beszerzés tárgyú, 75.000.000 Ft + áfa keretösszegű Keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződések és egyedi keretszerződések, valamint azok mellékleteinek másolatát, továbbá a hozzájuk kapcsolódó médiamixet és médiatervet, médiavásárlást, kampány nyomon követést, optimalizálást, utóértékelést, hatékonyság vizsgálatot, médiakutatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 1.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/ 17/2 (2024)

 

 

Segesvári Csaba

 

[FOI #24124 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2024. február 1-jén érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 
Nemzeti Kommunikációs Hivatal, valamint a New Land Media Reklám,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Lounge
Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által alkotott
konzorcium között 2019. december 20. napján megkötött, kormányzati
kommunikációs beszerzés tárgyú,  50.000.000 Ft + áfa keretösszegű
Keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződések és egyedi
keretszerződések,  valamint azok mellékleteinek másolatát, továbbá a
hozzájuk kapcsolódó médiamixet és médiatervet, médiavásárlást, kampány
nyomon követést, optimalizálást, utóértékelést, hatékonyság vizsgálatot,
médiakutatást, és

 

a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal, valamint a New Land Media Reklám,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Lounge
Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között 2022. május 11.
napján megkötött, kommunikációs feladatok ellátása, kormányzati
kommunikációs beszerzés tárgyú,  75.000.000 Ft + áfa keretösszegű
Keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződések és egyedi
keretszerződések,  valamint azok mellékleteinek másolatát, továbbá a
hozzájuk kapcsolódó médiamixet és médiatervet, médiavásárlást, kampány
nyomon követést, optimalizálást, utóértékelést, hatékonyság vizsgálatot,
médiakutatást.”

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján „ha a kért adatot korábban már
elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is”.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a szerződéseit a
kormany.hu, valamint a kif.gov.hu oldalon közzéteszi.

 

Az Ön által meghatározott szempontrendszer szerint a szerződéseinket nem
tartjuk nyilván, ennek megfelelően további kérdései nem értelmezhetők.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése