Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Netflix Studios, LLC-vel vagy valamely közvetítő céggel a Jessica Jones c. sorozat vetítésére szóló szerződést, ide értve bármely olyan keretszerződést is, amely vetítés feltételeire vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 8.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

MTVA Sajtó és Marketing Iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Dombos Tamás!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön által a [mailto:[FOI #17878 email]] e-mail címről 2021. április 08. napján 10:39 AM-kor küldött, „Közérdekű adatigénylés – szerződés a Jessica Jones c. sorozat vetítésére – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap” tárgyú megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

1.Előzmény
A fent megjelölt megkeresésében Ön az alábbiakkal fordult hozzánk:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Netflix Studios, LLC-vel vagy valamely közvetítő céggel a Jessica Jones c. sorozat vetítésére szóló szerződést, ide értve bármely olyan keretszerződést is, amely vetítés feltételeire vonatkozik.”
2.Érdemi álláspont
Az Ön által részünkre megküldött megkeresésben foglaltakat áttekintettem, azzal kapcsolatos álláspontom az alábbi:
Az Ön megkeresése arra irányul, hogy a „Netflix Studios, LLC-vel vagy valamely közvetítő céggel” létrejött, az Ön által meghatározott specifikációval rendelkező – „Jessica Jones c. sorozat vetítésére szóló” – szerződést tegyem megismerhetővé.
Tájékoztatom, hogy olyan szerződés, amely az Ön által megjelölt tárgyban, az Ön által megjelölt specifikációval bírna – tehát „Netflix Studios, LLC-vel vagy valamely közvetítő céggel” – jött volna létre, nem azonosítható.
Az Infotv. 3. § (5) bekezdése a közérdekű adat fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:
„[3. § E törvény alkalmazása során: …] 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
Az Infotv. 26. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”
Az Ön által megnevezett jogi személlyel illetve megjelölt pozícióban eljáró más személlyel kötött szerződés a megjelölt tárgykörben nem létezik. Vagyis az Ön által megismerni kívánt adat nem létező adat. Mivel az Ön által megismerni kívánt adat nem létező adat, így az közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak sem minősülhet. Mindebből pedig az következik, hogy az az iránt előterjesztett igény teljesítése úgy fizikailag, mint jogilag lehetetlen.
Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett közérdekű adat iránti igényt elutasítom.
3.Jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás
Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.
Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

MTVA Sajtó- és Marketingiroda
[email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

TV I RÁDIÓ I HÍR I ÚJ MÉDIA

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MTVA Sajtó és Marketing Iroda!

2021. április 8-án leadott adatkérésemet akképp pontosítom, hogy kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Jessica Jones c. sorozat sugárzására vonatkozó valamennyi szerződést, ide értve bármely olyan keretszerződést is, amely a vetítés feltételeire vonatkozik.

Amennyiben ilyen szerződés nem létezik, kérem, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen jogcímen került sugárzásra a Jessica Jones c. szerzői jogi védelem alatt álló alkotás.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

MTVA Sajtó és Marketing Iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Dombos Tamás!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön
által az [[1]mailto:[FOI #17878 email]] e-mail címről
a [2][email address] e-mail címre, 2021. május 11. napján 1:20 PM-kor
küldött, „RE: Közérdekű adatigénylés - szerződés a Jessica Jones c.
sorozat vetítésére - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap”
tárgyú megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

1.      Előzmény

Ön korábban a [[3]mailto:[FOI #17878 email]] e-mail
címről, 2021. április 08. napján 10:39 AM-kor, „Közérdekű adatigénylés –
szerződés a Jessica Jones c. sorozat vetítésére –
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap” tárgyú megkeresésével az
alábbi adatigényt terjesztette elő:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Netflix
Studios, LLC-vel vagy valamely közvetítő céggel a Jessica Jones c. sorozat
vetítésére szóló szerződést, ide értve bármely olyan keretszerződést is,
amely vetítés feltételeire vonatkozik.”

Az Ön által előterjesztett adatigényre a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap 2021. április 23. napján választ nyújtott.

Ezt követően Ön szintén a kimittud.org alkalmazásának keresztül, 2021.
május 11. napján az alábbi adatigényt terjesztette elő:

„2021. április 8-án leadott adatkérésemet akképp pontosítom, hogy kérem,
szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Jessica Jones
c. sorozat sugárzására vonatkozó valamennyi szerződést, ide értve bármely
olyan keretszerződést is, amely a vetítés feltételeire vonatkozik.

Amennyiben ilyen szerződés nem létezik, kérem, hogy szíveskedjen
elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen jogcímen került
sugárzásra a Jessica Jones c. szerzői jogi védelem alatt álló alkotás.”

2.      A megkeresés, mint új adatigény

Mindenekelőtt tájékoztatni kívánom, hogy a 2021. május 11. napján
megküldött megkeresését új adatigényként kezelem, és ennek megfelelően
bírálom el.

3.      Érdemi álláspont

Az Ön által részünkre megküldött megkeresésben foglaltakat áttekintettem,
azzal kapcsolatos álláspontom az alábbi:

3.1. „2021. április 8-án leadott adatkérésemet akképp pontosítom, hogy
kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Jessica
Jones c. sorozat sugárzására vonatkozó valamennyi szerződést, ide értve
bármely olyan keretszerződést is, amely a vetítés feltételeire
vonatkozik.”

Az Ön megkeresése arra irányul, hogy bocsássam az Ön rendelkezésére a
Jessica Jones c. sorozat sugárzására vonatkozó valamennyi szerződést,
ideértve bármely olyan keretszerződést, amely a vetítés feltételeire
vonatkozik.

Tájékoztatom, hogy az Ön által megismerni kívánt szerződési
dokumentációban a külföldi szerződő partner kizárta a szerződés – ideértve
annak egyes részeinek – harmadik személy részére való hozzáférhetővé
tételét, figyelemmel arra, hogy az üzleti titoknak minősülő információkat
tartalmaz.

Abban az esetben, ha ezen rendelkezést megsértve az Ön igényének eleget
tennék, kockáztatnám az üzleti titok megsértését megvalósító magatartást,
amely eredményeképpen a szerződő partner az MTVA-val szemben, a
szerződésszegő magatartásra alapítva, a teljes szerződés tekintetében –
amely nem csak az Ön által megjelölt sorozat sugárzását teszi lehetővé – a
szerződésszegés esetére rögzített hátrányos jogkövetkezményeket
alkalmazza. Ezzel pedig jelentős mértékben veszélyeztetném a jogszabályban
az MTVA részére meghatározott, kötelezően ellátandó közfeladat
teljesítését, továbbá az összességében az MTVA részére aránytalan sérelmet
okozna.

Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett adatigény teljesítését
megtagadom (elutasítom).

3.2. „Amennyiben ilyen szerződés nem létezik, kérem, hogy szíveskedjen
elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen jogcímen került
sugárzásra a Jessica Jones c. szerzői jogi védelem alatt álló alkotás.”

A 3.1. pontban megjelölt kérdésre adott válaszom alapján a jelen pontban
megjelölt, Ön által feltett második kérdés álláspontom szerint okafogyottá
vált, az külön érdemi választ nem igényel.

4.      További észrevétel

A félreértések elkerülése érdekében kérem, engedje meg, hogy felhívjam a
szíves figyelmét, hogy korábban, az Ön által 2021. április 08. napján
előterjesztett adatigényre adott válaszban az MTVA az jelezte – melyet
jelen helyen is fenntartok –, hogy olyan szerződés nem létezik, amelyet az
Ön által megjelölt tárgyban a „Netflix Studios, LLC-vel vagy valamely
közvetítő céggel” kötött volna.

5.      Jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

 

Tisztelettel:

MTVA Sajtó- és Marketingiroda

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 

idézett részek megjelenítése