Sebestyén Máté

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Hányan dolgoznak jelenleg a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi főosztályán?
- Milyen összegű nettó juttatást kapnak a 2023. évben a Szervezési és Jogi főosztály munkatársai (név és munkakör szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal összefüggésben történő kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat, prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, külön megbízásokat stb.)
- Milyen összegű nettó juttatást kap a jegyző és az aljegyzők a 2023. évben (név és munkakör szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal összefüggésben történő kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat, prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, külön megbízásokat stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 7.

Üdvözlettel:

Sebestyén Máté

Jegyző, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Sebestyén Máté!
A 2023. május 07. napján küldött közérdekű adatigénylésére válaszolva
jelen levelem mellékleteként továbbítom Debrecen Megyei Jogú Város
Jegyzője, Aljegyzői, továbbá a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi
Főosztálya vonatkozásában az adatokat.