Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. szám alatti 61/18/B helyrajzi számon bejegyzésre kerülő iskolaépületet eladásának adásvételi szerződése

Kovacs Imre made this Közérdekűadat request to Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szerencs Város Önkormányzata által a Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. szám alatti 61/18/B helyrajzi számon bejegyzésre kerülő iskolaépületet eladásának adásvételi szerződését (vagy erre irányuló megállapodást), annak alapjául szolgáló ingatlan értékbecslést (értékbecsléseket).

Kérem, hogy küldje meg továbbá, hogy hol érhetőek el a képviselő-testület által a zárt üléseken meghozott határozatok (az Mötv. előírásának megfelelően).

Kérem tovább, hogy küldje meg az önkormányzat, vagy a hivatal és a szerencsi Kisgép- és Fénycentrum vagy Kretovics István érdekeltségében álló egyéb vállalkozások között (amennyiben van ilyen) létrejött megállapodásokat, megbízási szerződést, vállalkozói szerződést, illetve az ezekhez köthető kifizetéseket és teljesítésigazolásokat 2019. október 1-től jelen igénylés napjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 15.

Üdvözlettel: Kovács Imre

Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Kovács Imre!

Közérdekű adatigénylésére hivatkozással mellékelten megküldöm Szerencs
Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, valamint a kért
dokumentumokat.

Tisztelettel:
Dr. Barva Attila
jegyző megbízásából

Dr. Krajnyák Rita
ügyintéző