Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a szeptember hónapban érvényben lévő kollégiumi mentori és kollégiumi vezető mentori szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 25.

Üdvözlettel:

Nagy József

Tisztelt Nagy József!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez
2021.10.25-én érkezett, „Szeptemberi kollégiumi mentor szerződések” tárgyú
közérdekű adatigénylése megegyezik a 2021. október 18-án ugyanebben a
tárgyban küldött közérdekű adatigénylésével, az adatokban változás nem
állt be, így ez éven belül megismételt adatigénylésnek minősül.

Tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésében foglaltakra,
valamint arra is, hogy 2021. november 2-án az adatigénylését az Egyetem
teljesítette, ezért újabb érdemi válasz adására már nem kerül sor.

 

Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!

 

Tisztelettel,

 

Pál Tamás kabinetfőnök úr megbízásából

 

Dankó Szabina

Ügyvivő szakértő

Kancellári Kabinet

________________________________________________________________________________________

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.