Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mikor (hónap, nap) kerítették el a Szentlélek téri hévállomás melletti építési területet, és az elkerítés óta milyen munkákat végeztek ott.

Kérem, szíveskedjenek az elkerítés után az építési területen elvégzett munkák időpontját (hónap, nap) is megküldeni.

Kérem, szíveskedjenek továbbá tájékoztatni arról is, hogy mikorra várható bármilyen, szemmel látható állapotváltozás a területen.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy utóbbi kérdést más lakossági bejelentés is feltette már, ám arra az augusztus 23-ai újraküldés óta nem érkezett Önöktől válasz (részletek: jarokelo.hu/82449 ).

Tájékoztatom Önöket, hogy jelen adatigénylésem Infotv. szerinti határidőn belüli megválaszolásának elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 26.

Tisztelettel:

Fónai Kende

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2021. október 26-án küldött közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmére az alábbi tájékoztatást adjuk:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdetett meg a Szentlélek tér színvonalának, szolgáltatási körének emelése céljából a szóban forgó terület felújítására.
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdése figyelembevételével, 100/2021. (I. 29.) számú határozatával a polgármester hozzájárult az Ingatlanrész Minőségi Óbudáért Konzorcium (konzorcium vezető: Kommunikáció és Imázs Intézet Kft.), mint Bérlő részére – pályázat útján – történő bérbeadásához, valamint ugyanezen határozatban döntött a bérbeadás feltételeiről és a területbérleti szerződés szövegszerű elfogadásáról. A területbérleti szerződés 2021. február 11-én a szerződő felek részéről aláírásra került.
A tervek szerint a beruházás megvalósítása többlépcsős folyamatban zajlik, a terület birtokbaadása a nyertes pályázó részére már május elején megtörtént, ettől az időponttól kezdve a terület használatáért teljes összegű díjat fizet az Önkormányzat részére.
A munkálatok megkezdéséhez elengedhetetlen az építési és a kiviteli tervek véglegesítése és engedélyezése, a tervek elkészültek, az engedélyezés már egy ideje folyamatban van a Kormányhivatalnál. Sajnos az építési engedélyek kiadásának gyorsítására az Önkormányzatnak semmi lehetősége nincsen, de az eddigi információkon alapuló várakozásaink szerint rövidesen megtörténhet az építési engedély kiadása. A pályázati kiírás szerint a nyertes vállalkozónak az új pavilon kialakításakor nemcsak parkrendezési és műemléki környezethez illeszkedő, hanem akadálymentes és kerékpárosbarát szempontokat is biztosítania kell. A kiviteli terveknek mindezen kritériumokat tartalmaznia kell, ezért a tervezés és jóváhagyás menete hosszabb időt vett igénybe.
A munkavégzéshez szükséges végleges kiviteli tervek is rendelkezésre állnak, amint az építési engedély kiadása megtörténik. Az engedély jogerőre emelkedésétől pedig a helyszíni kivitelezés is elindulhat.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Fónai Kende hozzászólt ()

Rendben, köszönöm a választ!