Személyszállító kocsik állapota

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat a MÁV-START Zrt. tulajdonában álló, illetve a MÁV-START Zrt. által karbantartási kötelezettség mellett bérelt összes vasúti, személyszállító kocsira vonatkozólag, kocsiazonosító szerint egyesével lebontva:
– UIC kocsiazonosító,
– a kocsi típusjele (pl. Bbdpmz),
– a kocsi honállomása,
– a kocsi honos karbantartartási telephelye,
– fenntartásba bevont (igen/nem),
– az utolsó elvégzett fővizsga időpontja (év, hónap, nap),
– jelenleg utasforgalomba állítható-e (igen/nem).
– Amennyiben jelenleg nem állítható utasforgalomba:
– az utolsó utasforgalmi üzemben töltött nap dátuma (év, hónap, nap),
– az esetlegesen fennálló műszaki hiba leírása (pl.: a fékrendszer hibája).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 21.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigényével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozva a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Szíves türelmét ezúton is köszönjük.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. 01. 21. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következő választ adjuk.
Mellékelten megküldjük a személyszállító kocsik állapotával kapcsolatos válaszunkat, amelyet a csatolt táblázat tartalmaz.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Köszönjük adatigénylésünk teljesítését.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület