Kovács Barnabás

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a VI. kerületi Szegfű utca forgalmi rendjére vonatkozó információkat, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket, hozzájárulásokat, melyből kiderül, hogy pontosan mi a Szegfű utca parkolási rendje, engedélyezett-e a járdán parkolás az érintett utca bármely szakaszán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 22.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

GOMBOS Péter (Budapest Közút), Budapest Közút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kovács Barnabás Úr!

Tájékoztatásul megküldjük a VI. ker. Szegfű utca nyilvántartásunkban szereplő forgalmi rendjét ábrázoló forgalomtechnikai helyszínrajzot.

Üdvözlettel:

Gombos Péter
létesítmény mérnök
Budapest Közút Zrt.
Tel.: +36 30 774 0939
Fax.: +36 1 323 5868
E-mail: [email address]
web: www.budapestkozut.hu
Budapest Közút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

idézett részek megjelenítése