Szeged-Rókus állomás átépítési munkák

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 135-ös számú vasútvonal, Szeged-Rókus állomáson a 2018-as vágányzár kezdetétől 2021 febuárig milyen pályamunkákat végeztek. Azokat mi alapján tervezték meg, milyen műszaki paraméterek alapján végezték, mennyit költöttek. Mely vágányokon, mely kitérőkön milyen munkát végeztek.

Ahogy azt emailben jeleztem, a NAIH-1290-1/2022 válasza szerint a MÁV a vizsgálattal 2022. első negyedévére végez, így kérem adatigénylésem teljesítését. A KBSZ az anyagot nyilvánossá tette, a vizsgálat lezárult.

http://www.kbsz.hu/j25/dokumentumok/2021...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 18.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a lent megjelölt megkeresésében foglaltakra, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves
tájékoztatására közöljük az alábbiakat.

 

A MÁV Zrt. pályahálózatának karbantartását, felújítását a rendelkezésére
álló források függvényében, gördülőtervek alapján végzi. A gördülőtervben
az elvégzendő munkák sorrendjét az érintett pályaelemek frekventáltsága és
műszaki állapota határozza meg.

 

A 135-ös számú vasútvonalon fekvő Szeged-Rókus állomáson 2018-2021.
február közötti időszakban az alábbi pályalétesítményi munkák lettek
elvégezve a MÁV Zrt. forrásából.

 

 

A fentieken túlmenően szíves tájékoztatására közöljük – figyelemmel az
adatigénylésében megjelölt KBSZ jelentésre –, hogy a korábbi siklásos
balesetben érintett kitérőt nem állították helyre, hanem helyette
folyóvágányt létesítettek, melynek hatósági engedélyezése jelenleg is
folyamatban van.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

idézett részek megjelenítése