Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Békés Gáspár, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Számadó Tamás főjegyző eljárásával kapcsolatos vizsgálatok

We're waiting for Békés Gáspár to read a recent response and update the status.

Címzett Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat:

(A Fővárosi Ítélőtábla 1.Kf.700.087/2022/5. üggyel kapcsolatos jogerős végzése jóváhagyta a Fővárosi Törvényszék 109. K. 702.600/2021/32. ítéletét, mely alapján Számadó Tamás főjegyző törvénytelen figyelmeztetést állított ki 16/613-1/21 iktatószámon, ugyanis az nem felelt meg az alapvető formai és tartalmi követelményeknek.

„Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság azt is, hogy az írásbeli figyelmeztetés tárgyú okirat sem elnevezésében, sem tartalmi értékelése alapján nem tekinthető utasításnak”

Fővárosi Törvényszék:
„Az írásbeli figyelmeztetés utasításként konkrét utasítás határidők kitűzése melletti feladat-meghatározás hiányában nem volt értékelhető; az abban foglaltak teljesítésének elmulasztására alapított azonnali hatályú jogviszony megszüntetés jogellenes, mivel indoka nem valós, továbbá a kétszeres értékelés tilalmába is ütközik.”

Ezzel kapcsolatban panasz is érkezett a Főpolgármesteri Hivatal számára, melyet Kiss Ambrus FPH016 /1291 - 2 /2021 számú levelében utasított el az alábbi kitétellel:
„A beadványában szereplő, nagy magabiztossággal megtett, valótlan állítások és vagdalkozó értékelések egyebekben az Ön közszolgálati munkára való alkalmasságát minősítik.”

Ezek fényében azt szeretném megtudni, hogy indult-e bármilyen eljárás, vizsgálat Számadó Tamás törvénytelen eljárása kapcsán a jogerős ítéletet követően, és ha igen, részesült-e bármilyen szankcióban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 28.

Üdvözlettel:

Békés Gáspár

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Békés Gáspár !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 363746 /2023-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Mihókné dr. Kovácsházy Nóra, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Békés Gáspár!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm főpolgármester úr
levelét.

 

Üdvözlettel:

 

M. dr. Kovácsházy Nóra

irodavezető

belsőkontroll-koordinátor

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Békés Gáspár, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.