Szakértő szakképesítéssel kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Horváth József Péter made this Közérdekűadat request to Igazságügyi Minisztérium

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Horváth József Péter

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy adatigénylésem iktatását jelezzék vissza a https://kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre dr. Gerner Lászlóné (igazolvány szám: 271132, cím: 4400 Nyíregyháza Toldi u. 65/A.) igazságügyi szakértőre vonatkozóan az alább feltette kérdéseimre a válaszokat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1.) dr. Gerner Lászlóné (igazolvány szám: 271132, cím: 4400 Nyíregyháza Toldi u. 65/A.) rendelkezik-e Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

2.) dr. Gerner Lászlóné (igazolvány szám: 271132, cím: 4400 Nyíregyháza Toldi u. 65/A.) rendelkezik-e Gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

3.) dr. Gerner Lászlóné (igazolvány szám: 271132, cím: 4400 Nyíregyháza Toldi u. 65/A.) rendelkezik-e neuropszichológiai szakpszichológia szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

4.) dr. Gerner Lászlóné (igazolvány szám: 271132, cím: 4400 Nyíregyháza Toldi u. 65/A.) rendelkezik-e bármilyen hazai tudományos fokozattal?

5.) dr. Gerner Lászlóné (igazolvány szám: 271132, cím: 4400 Nyíregyháza Toldi u. 65/A.) rendelkezik-e bármilyen nemzetközi tudományos fokozattal?

6.) dr. Gerner Lászlóné (igazolvány szám: 271132, cím: 4400 Nyíregyháza Toldi u. 65/A.) rendelkezik-e bármilyen tudományos fokozattal ami honosítva lett vagy honosítás alatt áll, illetve van ugyan de nincs honosítva?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 9.

Bízva segítő együttműködésükben,
Válaszukig maradok,

Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

 

 

Iktatószám: VII/43/2/2023.

 

Horváth József Péter

Úr részére

e-mail: [1][FOI #21821 email]

Tárgy: Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

 

 

Tisztelt Horváth József Péter!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerése iránti igényével összefüggésben az alábbiakról
tájékoztatom.

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban:
Szaktv.) 11. § (3) bekezdése szerint a Szaktv. 1. melléklet 1.14.1. és
1.14.3-1.14.5. alpontja szerint nyilvántartott igazságügyi szakértőnek a
többek között a Szaktv. 1. mellékletének 1.13. pontjában foglalt szakmai
képesítésre és 1.15. pontjában foglalt tudományos fokozatra vonatkozó
adatai nyilvánosak, azokat az igazságügyi szakértői névjegyzéket (a
továbbiakban: névjegyzék) vezető hatóság a kormányzati portálon
közzéteszi, amely a [2]https://inyr.im.gov.hu hivatkozáson érhető el. A
Szaktv. 11. § (2) bekezdése szerint a névjegyzék ezen adatok
vonatkozásában nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kért adatok tekintetében az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 112. § (2) bekezdése alapján közhiteles
nyilvántartásnak az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának
nyilvános adatai szolgálnak, mely nyilvántartás a
[3]https://kereso.enkk.hu/index.php hivatkozáson érhető el. E
nyilvántartás tartalmazza az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 2. mellékletének II. pontja alapján
a szakképesítésre, valamint a III. 3. pontja alapján a tudományos
fokozatra vonatkozó adatokat is.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2023. február 24.

Tisztelettel:

                                                                                  Igazságügyi
Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése