SungEel Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei üzem vízszennyezésének kivizsgálási dokumentumai és monitoring terve

Az igénylést elutasította a(z) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

– a SungEel Hitech Hungary Kft. Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephely teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatát lezáró, március 31-én kelt határozata szerinti, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztályán (1081 Budapest, Dologház u. 1.) kezdeményezett KIVIZSGÁLÁSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉT.
A kivizsgálás oka: a területen végzett talaj és talajvízminta vizsgálatok eredményei több mintában a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határérték túllépést mutattak.

- a SungEel Hitech Hungary Kft. Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephely teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatát lezáró, március 31-én kelt határozatban előírt, 2023. MÁJUS 31-ig benyújtandó MONITORING TERV dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 6.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

  • Attachment

    mBodn r Zsuzsa SungEel Hitech Hungary Kft.adatig ny hosszabb t s signed.pdf

    380K Download View as HTML

[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - SungEel Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei üzem vízszennyezésének kivizsgálási dokumentumai és monitoring terve

idézett részek megjelenítése

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

  • Attachment

    mBodn r Zsuzsa SungEel Hitech Hungary Kft.adatig ny v gleges signed 10977435 7 20230706152228.pdf

    379K Download View as HTML