Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Állam- és Jogtudományi Karon 2009. szeptember 1-től az adatigénylés teljesítéséig a kar hallgatóinak sportösztöndíjként (HKR 104. §) és kulturális ösztöndíjként (HKR 105. §) történt kifizetéseinek alábbi adatait:

- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a kiutalás indoka/jogcíme/célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték
- az átutalás napja
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 2.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az általam küldött korábbi adatkérésre nem kaptam választ, miközben a határidő 17-én letelt. Kérem mihamarabb válaszoljanak, hogy elkerüljük az esetleges pereskedést.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

A kézbesítés hibájára figyelemmel küldöm ismételten megkeresésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem válaszát.

Tisztelettel:

Rigó Kinga

-------------------------------

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI KABINET

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda

Kis György Márk úr részére

emailen<[FOI #5586 email]>

Tisztelt Adatigénylő!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez benyújtott közérdekű adatmegismerési igényével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az Ön kérdése:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Állam- és Jogtudományi Karon 2009. szeptember 1-től az adatigénylés teljesítéséig a kar hallgatóinak sportösztöndíjként (HKR 104. §) és kulturális ösztöndíjként (HKR 105. §) történt kifizetéseinek alábbi adatait:

- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a kiutalás indoka/jogcíme/célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték
- az átutalás napja
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.”
Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5.-6. pontja és 26.§ (1)-(2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
"E törvény alkalmazása során:
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak.

Erre figyelemmel az egyetem hallgatói önkormányzata vonatkozásában kizárólag a tisztségviselők számára, ellátott közfeladatukkal összefüggésben juttatott kifizetések azok, amelyek közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, mivel csak ezen személyek járnak el a közfeladatot ellátó felsőoktatási intézmény részeként a szerv feladat-, és hatáskörében.

Ezt az értelmezést erősítette meg a Fővárosi Törvényszék 64.P.22.295/2015/4. sz. ítéletében is, amikor kimondta: "Az alperes közfeladatot ellátó szerv, melynek önálló jogalanyisággal nem rendelkező szerve a Hallgatói Önkormányzat. az alanyi kör vonatkozásában a bíróság arra a megállapításra jutott, hogy az Infotv. 26.§ (2) bekezdése, és az Nftv. 60.§ (1) bekezdése helyes értelmezése alapján az alperes hallgatói önkormányzata vonatkozásában kizárólag a tisztségviselők számára juttatott kifizetések azok, amelyek közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, mivel csak ezen személyek járnak el a közfeladatot ellátó felsőoktatási intézmény részeként a szerv feladat-, és hatáskörében.”

Fentiekre figyelemmel az adatigénylésben foglaltak szerinti teljes körű adatteljesítés már túlmutat a közérdekű és közérdekből nyilvános adat jogi kategóriáján.

E tekintetben tájékoztatom, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése értelmében az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.


Budapest, 2015. november 27.

Tisztelettel:

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős

Kedves Rigó Kinga!

Válaszát nem tudom elfogadni. Az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján az Egyetemnek kötelessége számomra megküldenie az adatigénylés azon részét, mely teljesíthető. Az, hogy az igénylés egy része nem teljesíthető, NEM ad felmentést az adatigénylés részleges teljesítése alól.

Ez a válasz továbbá nem használható fel arra, hogy egy két hete lejárt határidejű adatigénylés esetében időt nyerjen az adatgazda. Az eredeti igénylés tartalmazta a következő bekezdést:

"Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra."

A törvény hivatkozásának fényében várom válaszát, melyben a tisztségviselők számára kifizetett sport- és kulturális ösztöndíjakat is csatolja. Kérem ezt mihamarabb tegye meg, mert az adatigénylés határideje két hete lejárt.

Üdvözlettel:

Kis György Márk