Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(Milyen kihasználtsággal közlekednek a vonatok Siófok és Tab között?
Mennyibe kerül a járat egy napi üzemeltetése?
Milyen állapotban van a vasúti pálya?
Várható-e fejlesztés ezen a vonalon ? )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 3.

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján társaságunkhoz 2021. 04. 03. napján elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Társaságunk kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében tud
információt adni.

 

A vonatjegyek és vasúti bérletek felhasználása nem járathoz kötött, így az
egyes vonatok kihasználtságáról nem rendelkezünk információval.

A kihasználtság megállapítása az utaskm/ülőhelykm arányszámmal történt,
amiből azonban csak a 35-ös vonal egészére állnak rendelkezésre számok. A
vonalnak egyértelműen a Kaposvár és Felsőmocsolád közötti szakasza a
leginkább kihasznált. A Siófok–Tab szakaszra az utaskm teljesítménynek kb.
13-15%-a esik.

 

Az éves kihasználtsági adatok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza,
amely tekintetében vegye figyelembe, hogy az országos helyzethez hasonlóan
a járványhelyzet miatt a 35-ös vonalon is csökkent az utasforgalom:

 

  2019 2020
Kihasználtság 9,2% 6,8%

 

2020. évi adatok alapján a teljes vonalra (35-ös vonal, Kaposvár-Siófok) -
MÁV-START Zrt. szinten - a napi üzemeltetési költség 1,87  millió Ft.

 

A vasúti pálya állapotáról és a pálya várható fejlesztéséről Társaságunk
adatot nem kezel.

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alábbi rendelkezései
szerint lehetősége van az adatszolgáltatás kapcsán jogorvoslattal élni.

 

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per
kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a
törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése