Selejtezett autóbuszok 2023. 08., 09., 10. hónapban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a járműállományból a 2023. év augusztus, szeptember, illetve október hónapban selejtezett autóbuszok listáját utolsó érvényes forgalmi rendszám, illetve selejtezés dátuma szerint.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 22.

Üdvözlettel:
Flórián Levente

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Flórián Levente!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2023. október 18-án elektronikus úton érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - Selejtezett autóbuszok 2023. 08., 09., 10. hónapban” tárgyú
közérdekű adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

Adatigénylését a mellékelt dokumentum megküldésével teljesítjük, amely
tartalmazza a 2023. év augusztus, szeptember, illetve október hónapban
selejtezett autóbuszok listáját utolsó érvényes forgalmi rendszám, illetve
selejtezés dátuma szerint.

 

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig
kezeljük. A VOLÁNBUSZ Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az
Ön ezzel kapcsolatos jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója
tartalmazza, amely elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken
az 5.20. pontban:
[1]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...  

 

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[2][email address]

[3][IMG]

[4]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[5][IMG][6]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8][IMG]

 

 

idézett részek megjelenítése