Sebességkorlátozások a budapesti villamosvonalakon

Az igénylés részben sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök fenntartásában lévő teljes villamospálya-hálózaton (beleértve a 60-as villamosvonalat is) jelenleg hatályban lévő összes lassújel (sebességkorlátozás) és lezárás…
– jellegét (pl.: ideiglenes)
– által érintett viszonylat(ok) számát (pl.: 17, 41, 47, 47B, 48, 56)
– pontos helyét (pl.: VIII.ker. József krt., Üllői úti ív [Üllői út átj. B])
– irányát (pl.: Széll Kálmán tér)
– kezdetének szelvényszámát (pl.: 10,71)
– végének szelvényszámát (pl.: 11,33)
– hosszát méterben
– által engedélyezett sebességet km/h-ban (pl.: 5)
– okát (pl.: dilatációs hibák)
– bevezetésének pontos dátumát (év, hó, nap)
– helyszínének pályamesteri szakaszát (pl.: Városmajor)
– megszüntetésének tervezett idejét és módját (pl.: a 2020. évben, vágányfelújítással).


Felhívom szíves figyelmüket, hogy egy korábbi, 2018. április 17-én kelt adatigénylésünkre – mely a 4-es és 6-os villamosok sebességkorlátozásaira vonatkozott; link: https://kimittud.atlatszo.hu/request/seb... – 2018. május 15-én adott válaszuk a jelen adatigénylésünkben kért adatokat a fent megjelölt formátumban maradéktalanul tartalmazta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 24.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

 

Ügyszám: 0038/0012021/2018

Közlekedő Tömeg Egyesület

Gyöngyösi Máté

[1][FOI #12965 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

  

A BKV Zrt.-hez 2019. június 24-én érkezett „Sebességkorlátozások a
budapesti villamosvonalakon” tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva
az alábbi választ adjuk. 

 

A BKV Zrt. tájékoztatása szerint a kért információk összeállításának
költsége 84.000 forint + ÁFA (hat óra szakmunka ráfordítással számolva),
amelyet a BKV Zrt. belső szabályozása ír elő. A BKV Zrt. a rendelkezésükre
álló adatokat a befizetést követő 15 napon belül megküldi.

 

Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy a költségtérítést figyelembe
véve a kért adatokra továbbra is igényt tart-e, mely esetben tájékoztatni
fogjuk a költségtérítés megfizetésének részleteiről.

 

Budapest, 2019. július 5.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12965 email]

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a válaszukban előadott 84.000 forint + áfa költségtérítés hat óra munkaráfordítással számolva 14.000 forint + áfa költséget jelent óránként, mely 9.600 forinttal meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott, munkaóránkénti maximálisan megállapítható költségtérítés 4.400 forintos összegét. A kormányrendelet értelmében az általunk igényelt adatok összeállításához szükséges, Önök által meghatározott hat óra munkaráfordításért legfeljebb 6 óra * 4400 forint/óra, azaz összesen legfeljebb 26.400 forintos költségtérítésre tarthatnak igényt.

Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása szerint – így a NAIH/2015/4376/7/V, illetve a NAIH/2017/2721/8/V ügyszámú jelentésekben foglaltak szerint is – a közérdekű adatok megismerése iránti igény nem tartozik áfakörbe.

Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá, hogy a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (2) bekezdése szerint Önök kizárólag akkor járhatnak el azon törvény rendelkezései szerint, amennyiben egyesületünk a közadat újrahasznosítása érdekében úgy nyilatkozott, hogy a közadatot újrahasznosítás céljából igényli. Mivel egyesületünk nem nyilatkozott erről, a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (3) bekezdésének megfelelően Önök az igénylés célját, valamint azt, hogy ezen igénylés a közadat újrahasznosítására vonatkozik-e, nem vizsgálhatják.

Ezen indokokat a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy korábbi, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. ellen közérdekű adat kiadása iránt általunk indított perben a 17.P.91.142/2017/16. iktatószámú elsőfokú, illetve a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.634.677/2018/5. iktatószámú másodfokú ítéletében is helyénvalónak találta, mely következményeként a bíróság kötelezte a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy 15 napon belül díj és költségigény nélkül elektronikus úton bocsássa rendelkezésünkre az igényelt adatokat.

A fentiek alaplán a Budapesti Közlekedési Zrt. válaszlevelükben hivatkozott belső szabályozása, illetve az igényelt költségtérítés jogsértő módon került meghatározásra. Kérjük, hogy amennyiben továbbra is fenntartják költségtérítési igényüket, a jogsértő tényállás megszüntetésének érdekében azt a fentebb hivatkozott jogszabályok betartásával, továbbá a fentebb hivatkozott hatósági jelentéseknek megfelelően határozzák meg, mely magában foglalja a költségtérítés áfamentességét is.

Várjuk szíves válaszukat!

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
elnökségi tag
Közlekedő Tömeg Egyesület

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0012021/2018

Gyöngyösi Máté

[1][FOI #12965 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

 

A BKK Zrt.-hez 2019. július 10-én érkezett adatigénylésére hivatkozva az
alábbi választ adjuk.

 

A BKV Zrt. továbbította a 2019. június 28-án aktualizált
sebességkorlátozás-táblázatot a budapesti villamoshálózaton érvényben lévő
korlátozásokról, amelyet jelen levelünkhöz csatoltunk. A BKV Zrt.-nek nem
áll módjában a műszaki okból bevezetett lassújelek megszüntetésének
várható idejével kapcsolatban nyilatkozni. Sem költségvetési forrásaik és
beruházási lehetőségeik ismeretének hiánya, sem a Közbeszerzési Törvény
tervezett és folyamatban lévő eljárásokra vonatkozó szabályozása nem teszi
lehetővé, hogy a rövid- vagy középtávú terveikről nyilvános adatot
szolgáltassanak.

 

A mellékelt táblázat összeállítása többlet feladatot rótt a BKV Zrt.
munkatársaira egy olyan időszakban, amikor a folyamatban lévő –
többségében a nyári időszakra koncentrált – munkák még inkább lekötik a
dolgozók munkaidejét, így a BKV Zrt. továbbra is jogosnak tartja a
díjfizetés ellenében végzett adatszolgáltatást, azonban jelen esetben a
BKV Zrt. hajlandó eltekinteni az adatszolgáltatás számlázásától.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. július 23.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12965 email]