SE HÖK telefonköltségek, technikai eszközök

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon hallgatók névsorát tartalmazó táblázatot, akik az egyetemi közpénzen fenntartott mobil telefonnal vagy előfizetéssel rendelkezett 2015. október 1. és 2016. január 1. között, ezen időszak bármely részében.

Az igényelt adatok:
- név
- telefonszám
- tisztség (ha van)
- a hallgatói önkormányzat azon testületei, amelynek az illető tagja (ha több ilyen is van, akkor mindegyik felsorolása, ha időközben változott, akkor a tól-ig dátum megjelölésével)
- a telefonköltség havi bontásban
- az összes hívásidő havi bontásban

Tájékoztatom,: tudomásunk van arról, hogy egyetemük egyik "kiváló" hallgatója, aki nem csak a közéleti tevékenységekben jeleskedik, hanem az oktatásért felelős miniszter által többször adományozott díj tanúsága szerint a tudomány területén is minden bizonnyal maradandót alkotott, 2016. októberében még javában felvette az egyetemi telefonját.

Épp ezért különösen ügyeljen arra, hogy e hallgató neve (mert főigazgató úr, gondolom tudja melyik hallgatóra célzok) nehogy lemaradjon a táblázatból, valamint hogy mindenhol a megfelelő telefonszámok és összegek szerepeljenek.

Ha véletlenül még is felmerül a közérdekű adatok meghamisításának gyanúja, nyugodt lehet, azt nem a NAIH-hal fogjuk kivizsgáltatni. Csalami Ádám kicsit durvábban fogalmazott volna, ezért járok el én az ügyben.

Ahogyan ő megjegyezte: "nem szeretnénk, ha Polt Péter vagy valamelyik alárendeltje mediációs célzatú beszélgetést folytatna az egyetem közalkalmazottjaival, különös tekintettel [név kitakarva]"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 6.

Üdvözlettel:

Kiss Hanga Klára

Mr. Joker hozzászólt ()

Ezt a telenortól kéne kikérni nem?
Itt a link:
https://www.telenor.hu/ugyfelszolgalat/s...
Remélem innen le tudod majd tölteni.

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám hol vagy? A szökőkútnál várlak!

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgatóság!

A 2017. március 6-án benyújtott közérdekű adatigénylésemre még mindig nem kaptam választ, jóllehet a jogszabály által előírt határidő már rég eltelt. Kérem adatigénylésem mihamarabbi megválaszolását és teljesítését.

Tájékoztatom, hogy amennyiben ez egy héten belül - azaz 2017. április 18-án este nyolc óráig - nem történik meg, úgy jogi lépéseket fogunk tenni az ügyben.

Ez már nem az első alkalom, amikor önök a hatályos jogszabályokat figyelmen kívül hagyva nem válaszolnak meg időben közérdekű adatigényléseket. Ha ezt a gyakorlatot továbbra is folytatják, akkor egyrészt vizsgálatot fogunk kezdeményezni a NAIH-nál, valamint kérni fogjuk egyetemük szenátusát arra, hogy olyan emberekre bízza az egyetem jogi képviseletét, akik betartják a jogszabályokban előírt határidőket.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 12.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Gida Róbert hozzászólt ()

Nem tudom ki vagy Hanga, de fenyegetőzz szerintem a saját tükörképeddel! Egyáltalán ki vagy, kiket érzed úgy , hogy képviselsz?
Fenyegetni egy ilyen nagy múltú egyetemet! Ilyen kretén vagy, remélem egyszer kezelni is fognak! Miért április 18. 18:00? Ha hétfőn nem locsolnak meg elegen, akkor kedden még kisírod magad estig? Nagyon gáz vagy!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Egy közintézménynek nem attól függően kell betartania a jogszabályokat, hogy milyen régen alapították. És ami azt illeti, valóban szégyen, hogy egy ilyen nagy múltú egyetemen olyan gátlástalan figurák működtek, mint az eggyel korábbi hök elnök.

Gida Róbert hozzászólt ()

Szerintem viszont felháborító ez a stílus, amit ez az adatigénylő megenged magának! Remélem így beszéltek hozzá a saját szülei is! Semmi tisztelet, vádaskodás, fenyegetőzés, hőbörgés. A stílus maga az ember!

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Amennyiben a 2017. március 6-án SE HÖK telefonköltségek, technikai eszközök címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemre egyáltalán nem óhajtanak válaszolni, úgy a vizsgálatot fogok kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be.

Kelt: 2017. április 30.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Gida Róbert hozzászólt ()

Talán elgondolkodhatna az adatigénylő, hogy ez valóban adatigénylés, vagy esetleg egy mániákus ömlengése, "Polt Péterezése", politikai performansza?! Talán ezért nem kapott még választ, hiszen egy ilyen levél a kukába való!

Csalami Ádám hozzászólt ()

A Polt Péteres megjegyzés tőlem származik, ugyanis az egyetem egyik főigazgatója korábbi levelében egy vizsgálóbizottsági kihallgatást mediációs célzatú beszélgetésnek minősített.

Gida Róbert hozzászólt ()

De a maga megjegyzésének mi köze a közérdekű adatokhoz? Egy kocsmában óbégassanak egymásnak! Ez egy köztiszteletben álló egészségügyi intézmény és egyetem, nem a részeges haverjuk..

Csalami Ádám hozzászólt ()

Az a köze, hogy korábban mikor mások kikérték a hökösök közéleti ösztöndíját, pár ember "lemaradt" a listáról.
Klára kifejezetten felhívta a főigazgató úr figyelmét, hogy a közérdekű adatok hamisítását a Btk. bünteti.

Gida Róbert hozzászólt ()

Szerintem senki sem kíváncsi erre a stílusra! Pontosan ugyanaz, amit most az utcán folytatnak.

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

 
Iktatószám: 24182-5/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresésére a "Hallgatói Önkormányzat mobil adatainak"
tárgyában az adatokat  öszesítve, havi bontásban, nevek összekapcsolása
nélkül csatolmányként megküldöm az Ön részére.
 
Ennek indokolása a következő:
 
A közérdekű adatok köréből kiemelte a jogalkotó a személyes adat fogalma
alá eső adatokat, így a személyes adatnak minősülő érintettel kapcsolatba
hozható bármilyen adat, vagy következtetés körét ,így név, elérhetőség
(telefonszám!), stb. annak minősül, emiatt nem közérdekű adat.
 
Info tv. 3. §
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
 
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 
A fentiekre tekintettel   a neveket telefonszámokkal összekapcsolva nem
adhatjuk ki közérdekű adatként.
 
Az Infotv alapján a szervet képviselők, vezetők elérhetőségei minősülnek
közérdekből nyilvánosnak, de a HÖK nem tartozik az egyetem vezetői közé.
 
26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy
személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé
kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre
irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

(2)[1]^35 Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-
és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött
adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből
nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet
és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény
rendelkezései irányadóak.

 

Tisztelettel,

       Dr. Kovács Zsolt
    jogi és igazgatási főigazgató

>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8624 email]> 2017. 03. 06.
10:52 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon
hallgatók névsorát tartalmazó táblázatot, akik az egyetemi közpénzen
fenntartott mobil telefonnal vagy előfizetéssel rendelkezett 2015. október
1. és 2016. január 1. között, ezen időszak bármely részében.

Az igényelt adatok:
- név
- telefonszám
- tisztség (ha van)
- a hallgatói önkormányzat azon testületei, amelynek az illető tagja (ha
több ilyen is van, akkor mindegyik felsorolása, ha időközben változott,
akkor a tól-ig dátum megjelölésével)
- a telefonköltség havi bontásban
- az összes hívásidő havi bontásban

Tájékoztatom,: tudomásunk van arról, hogy egyetemük egyik "kiváló"
hallgatója, aki nem csak a közéleti tevékenységekben jeleskedik, hanem az
oktatásért felelős miniszter által többször adományozott díj tanúsága
szerint a tudomány területén is minden bizonnyal maradandót alkotott,
2016. októberében még javában felvette az egyetemi telefonját.

Épp ezért különösen ügyeljen arra, hogy e hallgató neve (mert főigazgató
úr, gondolom tudja melyik hallgatóra célzok) nehogy lemaradjon a
táblázatból, valamint hogy mindenhol a megfelelő telefonszámok és összegek
szerepeljenek.

Ha véletlenül még is felmerül a közérdekű adatok meghamisításának gyanúja,
nyugodt lehet, azt nem a NAIH-hal fogjuk kivizsgáltatni. Csalami Ádám
kicsit durvábban fogalmazott volna, ezért járok el én az ügyben.

Ahogyan ő megjegyezte: "nem szeretnénk, ha Polt Péter vagy valamelyik
alárendeltje mediációs célzatú beszélgetést folytatna az egyetem
közalkalmazottjaival, különös tekintettel [név kitakarva]"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tjékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március  6.

Üdvözlettel:

Kiss Hanga Klára

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8624 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

References

Visible links
1. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Az SE HÖK telefonköltségek, technikai eszközök címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemre adott választ részben teljesítettnek tekintem, de annak kiegészítését határozottan kérem, mert az adatigénylés különösen azok nevének megismerésére irányult, akik a hallgatók képviseletében közpénzen telefonálnak.

Az adatigénylésnek a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok szerinti teljesítése a nevek és a már megadott adatok összekapcsolását igényli, melynek indoklása a következő:

A jogalkotó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény elfogadásával a személyes adatok köréből a közérdekű adatok közé emelte a közfeladat ellátásával összefüggő adatokat, és ezek külön kérés nélküli nyilvánosságra hozását elrendelte:

"26. § (2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak. "

Ugyanezen törvény 1. mellékletének I./5. pontja szerint tehát eleve közzéteendő a testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége (telefonszám!).

Tájékoztatom, hogy a hallgatói önkormányzat közfeladat ellátó szerv, és így közfeladatot ellátásával összefüggésben álló adatok közérdekű adatnak minősülnek, ld. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/4483/2012/V. számú ügyében hozott Fővárosi Törvényszék 22.P21318/2013/10. számú ítélete.

Valamint a hallgatói önkormányzat alapszabálya szerint a küldöttgyűlési tagként való elindulással (a jelölés elfogadásával) hozzájárulnak ugyanezen szakasz (1) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásához:
46. § (1) Az SE HÖK tisztségviselőiről, képviselőiről, a feladattal megbízott személyekről és delegáltjairól nyilvántartja
a) nevüket,
b) tisztségüket,
c) telefonszámukat, elektronikus levelezési címüket,
e) az 49. § szerinti nyilatkozatokat és azok tartalmát,
f) a hallgatói jogviszonya fennállásának tényét.

Különben is milyen dolog az, ha valaki közpénzből, közfeladatot ellátva telefonál, és nem nyilvános a telefonszáma? Akkor hogyan tudja a közfeladatot, ti. a hallgatók képviseletét ellátni, ha elérhetősége nem nyilvános? Álláspontja nemcsak a józan ésszel, hanem a törvényi rendelkezésekkel is ellentétes!

A fentiekre tekintettel kérem adatigénylésemet haladéktalanul teljesítse.

(Egyébként: az adatok feldolgozásánál kiderült, hogy ezeket már egyszer kikérték.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/6021...
Mármost ott kiadásra kerültek a hallgatók nevei, akkor itt miért nem?)

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Amúgy Hanga, ha átnézed, Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató ott is megpróbálkozott azzal, hogy nem adja ki a neveket. De miután az adatigénylő rászólt, hogy ez nem jogszerű, egy hónapon belül elküldte a nevekkel ellátott fájlt. Reméljük itt hamarabb megérkezik, tekintve hogy ezt már kiadták egyszer.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Láttam. Van képe ugyanazt a húzást kétszer is elsütni, csak hogy lassítsa az adatok kiadását. Inkább nem is kommentálom.

Csalami Ádám hozzászólt ()

A (20) 663 2048-as mobil meg van-e még, na meg van-e még?
Hisz elvesztette elnök jellegét, elnök jellegét, az elnök jellegét.
Elvesztette hökös jellegét, hallgató jellegét, szenátor jellegét.

Na és a HÖK meg van-e még, na meg van-e még?
Elvesztette EHÖK jellegét, Tanács jellegét, Kabinet jellegét.
Hisz elvesztette jegyzőkönyv jellegét, igaz jellegét, hiteles jellegét.

Na és a taxiszabályzat meg van-e még, na meg van-e még?
Hisz elvesztette taxijellegét, mobiljellegét és TDK-s jellegét.
Elvesztette jogviszony jellegét, a hallgató jellegét, tehát elnök jellegét.

Gida Róbert hozzászólt ()

Mi ez a kocsma szkander? Mi folyik itt?

Füles hozzászólt ()

Minden szomorú

Csalami Ádám hozzászólt ()

Csak az szomorú, hogy én nem kapok ingyen telefont.
Na persze nekem nem lett volna pofám TDK előadás nélkül köztársasági ösztöndíjra pályázni, és ha a haveri hökösök megítélik, ezt utána még kétszer megismételni...

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Ez nem kocsmaszkander, ez Kósa érvelése, Vámosira alkalmazva.
Mert ha valaki elveszti hallgatói jogviszonyát, és ezért elnöki mandátumát, akkor a szenátusit is ugyebár...

Gida Róbert hozzászólt ()

Én úgy tudom a magánszféra attól magánszféra, mert magánszféra!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Úgy van!

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

2 Attachments

24182- 8/KSJIF/2017.
 
Kiss Hanga Klára
részére
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresésére a "Hallgatói Önkormányzat mobil adatainak"
tárgyában az Ön által kért adatokat csatoltan megküldöm Önnek.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
Jogi és Igazgatási Főigazgató nevében
 
Dr. Farkas Gábor
Polgári és Gazdasági Jogi Igazgató
 
 

>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8624 email]> 2017. 03. 06.
10:52 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon
hallgatók névsorát tartalmazó táblázatot, akik az egyetemi közpénzen
fenntartott mobil telefonnal vagy előfizetéssel rendelkezett 2015. október
1. és 2016. január 1. között, ezen időszak bármely részében.

Az igényelt adatok:
- név
- telefonszám
- tisztség (ha van)
- a hallgatói önkormányzat azon testületei, amelynek az illető tagja (ha
több ilyen is van, akkor mindegyik felsorolása, ha időközben változott,
akkor a tól-ig dátum megjelölésével)
- a telefonköltség havi bontásban
- az összes hívásidő havi bontásban

Tájékoztatom,: tudomásunk van arról, hogy egyetemük egyik "kiváló"
hallgatója, aki nem csak a közéleti tevékenységekben jeleskedik, hanem az
oktatásért felelős miniszter által többször adományozott díj tanúsága
szerint a tudomány területén is minden bizonnyal maradandót alkotott,
2016. októberében még javában felvette az egyetemi telefonját.

Épp ezért különösen ügyeljen arra, hogy e hallgató neve (mert főigazgató
úr, gondolom tudja melyik hallgatóra célzok) nehogy lemaradjon a
táblázatból, valamint hogy mindenhol a megfelelő telefonszámok és összegek
szerepeljenek.

Ha véletlenül még is felmerül a közérdekű adatok meghamisításának gyanúja,
nyugodt lehet, azt nem a NAIH-hal fogjuk kivizsgáltatni. Csalami Ádám
kicsit durvábban fogalmazott volna, ezért járok el én az ügyben.

Ahogyan ő megjegyezte: "nem szeretnénk, ha Polt Péter vagy valamelyik
alárendeltje mediációs célzatú beszélgetést folytatna az egyetem
közalkalmazottjaival, különös tekintettel [név kitakarva]"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tjékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március  6.

Üdvözlettel:

Kiss Hanga Klára

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8624 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 
 

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Közérdekű!

Az adatszolgáltatást köszönöm. Remélem, hogy a telefonhasználók hozzájárultak az egyes hívások időtartamainak megadásához. Ezt ugyanis nem kértem, nem is kérhetem, mert az már személyes adat.

Egyúttal jelzem, hogy már csak egy adatigénylésemet nem teljesítették maradéktalanul, a küldöttgyűlési képviselőkről szólót. Ezt mihamarabb. pótolják, azért mert valamit részletesebben válaszolnak meg, mint ahogy én kértem, az nem alapozza meg más adatigénylés hiányos teljesítésének jogszerűségét.

Üdvözlettel,
Kiss Hanga Klára