Tisztelt Mecsekerdő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sasréti Vendégház felújításával kapcsolatos valamennyi költség tételes felsorolását, feltüntetve minden kiadás megnevezését/okát, minden kiadás összegét, és valamennyi szerződött partner nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 12.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Mecsekerdő Zrt.!

2013.08.12-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.08.27-ig válaszolniuk kellett volna. Kérem önöket, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Mecsekerdő Zrt. Titkárság, Mecsekerdő Zrt.

1 Attachment

Az irat indítószáma: KI-10373/2013/1

Válaszlevelében kérjük a fentiekre hivatkozzon.

Ügyintéző: dr. Pekár Anita

 

Erdélyi Katalin

[FOI #1481 email]

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!

 

 

Hivatkozással a fenti tárgyban 2013. augusztus 12. napján küldött e-mailes
megkeresésére, az alábbiakról tájékoztatom:

 

Megkeresésében Ön az alábbiakra vonatkozóan terjesztett elő adatigénylést:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sasréti
Vendégház felújításával kapcsolatos valamennyi költség tételes
felsorolását, feltüntetve minden kiadás megnevezését/okát, minden kiadás
összegét, és valamennyi szerződött partner nevét.”

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 3. §-ában (5. és 6. pont) adott definíció alapján
a törvény hatálya a közérdekű adatokra és a közérdekből nyilvános adatokra
terjed ki. A közérdekű adatok közé olyan adatok tartoznak, amelyek állami
vagy önkormányzati feladatot, vagy jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkoznak vagy a közfeladat
ellátásával összefüggésben keletkeztek. Közérdekből nyilvános adat az
olyan, közérdekű adatnak nem minősülő adat, amelynek megismerhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli.

 

A Mecsekerdő Zrt. tevékenységét elsődlegesen a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény szabályozza, mivel létrehozása létesítő
okirattal és nyereségérdekelt, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása
céljából történt.

 

A Mecsekerdő Zrt. nem költségvetési szerv, nem lát el állami vagy
önkormányzati közfeladatot, így a Társaság Sasréti Vendégházának
felújítására vonatkozó gazdálkodási adatok nem tekinthetők közérdekű
adatoknak. Az Ön által igényelt adatok nem tartoznak továbbá a közérdekből
nyilvános adatok közé sem, mivel törvény nem rendeli el a közzétételüket.

 

Figyelemmel arra, hogy az Ön által igényelt adatok nem tartoznak sem a
„közérdekű adatok”, sem a „közérdekből nyilvános adatok” körébe, ezért a
törvény 28. §-ára alapított adatigénylésének nem áll módomban eleget
tenni.

 

A beruházás teljes mértékben a Mecsekerdő Zrt. saját forrásaiból valósult
meg, ahhoz sem Európai Uniós, sem magyar költségvetési támogatás
igénybevételére nem került sor. A Mecsekerdő Zrt. által pályázati
forrásból megvalósított projektekre vonatkozó adatokat (támogatási összeg,
műszaki tartalom) honlapunkon közzétesszük (www.mecsekerdo.hu).

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

 

Tisztelettel:

 

Keszi László

vezérigazgató

[1]Leírás: Leírás: cid:850502312@06092011-0F71

Mecsekerdő Zrt.

7623 Pécs, Rét u. 8.

web: [2]www.mecsekerdo.hu

 

 

               

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Keszi László Vezérigazgató Úr, tisztelt Mecsekerdő Zrt.!

Köszönöm válaszukat.
Azonban adatigénylésem megtagadását nem tudom elfogadni, mivel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) szerint "A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről."

Vagy úgy értsem levelüket, hogy a Sasréti Vendégház felújításával kapcsolatban kötött egyetlen szerződésük sem volt értékhatár feletti?

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Az irat indítószáma: KI-10373/2013/1