Samsung SDI Magyarország Zrt. által benyújtott vizsgálati jegyzőkönyvek

Az igénylés részben sikeres volt.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) számára a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem (Göd, Ipartelep hrsz., 6980.) által benyújtott – a Kormányhivatal egyes szervezeti egységei illetőleg összes szakhatósága által kötelezően előírt – jegyzőkönyveket, vizsgálati adatokat tartalmazó dokumentumokat, melyeket a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem 2019. szeptembertől ezen adatigénylés időpontjáig nyújtott be a Kormányhivatalnak. Így a légszennyező pontforrások mérési adatait tartalmazó jegyzőkönyveket, az üzem zaj- és rezgéskibocsátásának ellenőrzéséről szóló mérési jegyzőkönyveket és dokumentumokat, a talajvíz és felszíni vizek mérésének adatait, valamint az egyéb, a Kormányhivatal által előírt és a SAMSUNG SDI gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem által a Kormányhivatalnak benyújtott jelentéseket. Az adatigénylésemben nem a Samsung SDI gödi gyárának építési engedélyeihez készített egyes Előzetes Vizsgálati Dokumentációk részleteit és azok mellékleteit kérem.

2. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem 2019-es évre vonatkozó összesített kibocsátási adatait a légszennyező anyagokra vonatkozóan. Az alábbi légszennyező anyagok éves kibocsátásának összesített adatait kérem: Nitrogén-oxidok (mint NO2), Szén-monoxid (CO), Szilárd anyag, N-metil-2-pirrolidon, Paraffin-szénhidrogének C9-től, Kén-dioxid (SO2 ), Oktán, Pentán,Ciklohexán, Heptán,Ciklopentán,Hexán,Butadién-(1,3) (4C), Metil-ciklohexán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 16.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Egyesület

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Attachments

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

 

 

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Dr. Cserkúti Szabolcs Főosztályvezető!

Köszönettel vettük tájékoztatását, hogy 129 oldalnyi dokumentum megküldésére hajlandó a PMKH KTF (továbbiakban: Kormányhivatal), amennyiben kifizetjük az adatszolgáltatásért megállapított 23 658 forint költségtérítést.

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján kérem tájékoztasson arról, hogy az adatigénylésemben kért dokumentumok (légszennyező pontforrások mérési adatait tartalmazó jegyzőkönyvek, az üzem zaj- és rezgéskibocsátásának ellenőrzéséről szóló mérési jegyzőkönyvek, a talajvíz és felszíni vizek mérésének adatai és egyéb, a Kormányhivatal által előírt és a SAMSUNG SDI gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem által a Kormányhivatalnak benyújtott jelentések, valamint a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem 2019-es évre vonatkozó összesített kibocsátási adatai a légszennyező anyagokra vonatkozóan) közül melyeket tartalmazza a 129 oldal, tartalmaz-e minden általunk felsorolt és kért dokumentumot.

Üdvözlettel:
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt PMKH KTF Központi! Tisztelt Dr. Cserkúti Szabolcs!

A mai napon átutaltam a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002 - 00299671 – 38700006 számlaszámára 23 658 forintot, hivatkozva a PE/06/KTF/32448-2/2020. üszámú végzésre.
Az 2011. évi CXII. törvény [Info tv. ] 29. § (4) rendelkezése szerint az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Kérem, hogy a kért adatokat legkésőbb december 23-ig szíveskedjék megküldeni.

Felhívom figyelmét, hogy nem tett eleget a kérésnek, hogy a tájékoztatásban mellékelje dokumentumlistát és dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot. Csupán arról értesített, hogy 129 oldalnyi dokumentumot kíván a rendelkezésemre bocsátani költségtérítés ellenében.
Nyomatékosan kérem, hogy az adatigénylésemben kért dokumentumokat NE TEGYE CD-RE, AZOKAT NEM CD-N KÍVÁNOM ÁTVENNI.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Üdvözlettel:
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Üdvözlettel: