Samsung gödi telephely monitoring kutak üzemeltetési engedélye és a kutak vizsgálati dokumentációja

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Samsung Magyarország Zrt. gödi telephely (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) területén előírt

– monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyét. (A monitoring kutakra a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ( továbbiakban FKI) 35100/16613-12/2022.ált. számú, 2023. január 12-i határozata adott vízjogi létesítési engedélyt)

– a Samsung Magyarország Zrt. által benyújtott, az üzemeltetési engedélyezési dokumentáció részét képező kiértékelt vízminőség-vizsgálati eredményeket és a csatolt mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyveket

– az FKI által előírt, a kutak kialakítását követően végzendő alapállapot-vizsgálat dokumentációját (mérési jegyzőkönyveket és eredmények kiértékelését tartalmazó dokumentumokat). Az alapállapot vizsgálatok az alábbiakra terjednek ki: általános vízkémiai paraméterek, toxikus fémek és félfémek, összes alifás szénhidrogén (TPH), NMP (1-metil-2-pirrolidon), lítium.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    mBodn r Zsuzsanna 2023.04.21 ei adatig nye v gleges 2 signed 10836128 5 20230508155637.pdf

    400K Download View as HTML