Samsung gödi telephely monitoring kutak üzemeltetési engedélye és a kutak vizsgálati dokumentációja

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Samsung Magyarország Zrt. gödi telephely (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) területén előírt

– monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyét. (A monitoring kutakra a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ( továbbiakban FKI) 35100/16613-12/2022.ált. számú, 2023. január 12-i határozata adott vízjogi létesítési engedélyt)

– a Samsung Magyarország Zrt. által benyújtott, az üzemeltetési engedélyezési dokumentáció részét képező kiértékelt vízminőség-vizsgálati eredményeket és a csatolt mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyveket

– az FKI által előírt, a kutak kialakítását követően végzendő alapállapot-vizsgálat dokumentációját (mérési jegyzőkönyveket és eredmények kiértékelését tartalmazó dokumentumokat). Az alapállapot vizsgálatok az alábbiakra terjednek ki: általános vízkémiai paraméterek, toxikus fémek és félfémek, összes alifás szénhidrogén (TPH), NMP (1-metil-2-pirrolidon), lítium.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    mBodn r Zsuzsanna 2023.04.21 ei adatig nye v gleges 2 signed 10836128 5 20230508155637.pdf

    400K Download View as HTML