Sajtótermék-vásárlás 2008-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2008-2012 közötti időszakban

- mely sajtótermékeket (újságokat)
- mely intézményeik/szervezeti egységük részére
- mekkora példányszámban
- milyen célból
- mekkora összköltségen vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2012.szept.07-én kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2012.szept.22-ig válaszolniuk kellett volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Csörgits Lajos, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
Az Ön által hivatkozott Infotv. bárki számára lehetővé teszi a közérdekű adat igénylését szóban, írásban vagy elektronikus úton. A bárki jelentése a Magyar értelmező kéziszótár - hiszen jogszabály nem határozza meg a bárki fogalmát és ez esetben a szavak általános jelentését kell érteni - szerint (második kiadás változatlan utánnyomásának 90. oldali szócikke): bármely személy, azaz jogi kategóriában: bármely természetes vagy jogi személy.
Az Ön által küldött elektronikus levél alapján nem beazonosítható (semmilyen adatot, hiteles elektronikus aláírást stb. nem tartalmaz levele, az email cím sem természetes személyre utal, szemben az aláírással, hiszen .org domain nevet csak szervezet kaphat, Ön pedig nem hivatkozik arra, hogy annak képviseletében járna el), hogy létező személytől, azaz bárkitől származik-e a megkeresés. Így viszont nem értelmezhetők az igénylőre vonatkozó rendelkezései (pl.: megtagadás, teljesítési határidő stb.) az Infotv-nek, ergo késedelembe sem eshet az adatkezelő.

Mindezek ellenére természetesen tájékoztatást kap a kért, és rendelkezésre álló adatokról.
Felhívom a figyelmét, hogy az Ön által kért adatok egy része nem adat, illetve elektronikus másolatban való teljesítése nem értelmezhető. Az adatszolgáltatásért költségtérítést nem érvényesít a Hivatal.
Az Ön által igényelt adatok egy részére (újság megnevezése, szervezeti egység (a Polgármesteri Hivatalnak nincs intézménye), példányszám) az adatszolgáltatás a csatolt táblázatban, éves bontásban kerül teljesítésre. Megjegyzem, hogy Ön a sajtótermék fogalmát, melyet meghatároz a 2010. évi CLXXXV. törvény, leszűkítette az újságra, mely fogalmat a jogszabályok nem határozzák meg. A már hivatkozott Magyar értelmező kéziszótár fogalma alapján a hírlapot, az alapján pedig a napilapot lehetett az újság fogalmán érteni. Ha más sajtótermékekre is gondolt (pl.: folyóirat, hetilap, közlöny stb.), természetesen mód van arra is, hogy arról is kapjon adatszolgáltatást.
A milyen célból való megvásárlásra vonatkozó kérdése nem tekinthető adatigénylésnek, hiszen ilyen adat nem létezik. Természetesen az újságok olvasás útján való, a feladatellátáshoz szükséges információszerzés, tájékozódás céljából, valamint dokumentálási célból lettek megrendelve.
Az összköltségre való adatigénylésére nem tud a Hivatal adatot szolgáltatni, mivel nem ilyen tételbontási formában állnak rendelkezésre költségadatok, és azok adattartalmából a kért információ nem kinyerhetők. Arra lehetséges adatot szolgáltatni, amennyiben igényli, hogy éves szinten milyen összegben történt sajtótermék megrendelés. Általánosságban elmondható, hogy a Hivatal a napi vásárlási árnál kedvezőbben, az éves előfizetési díjért, vagy még abból adott kedvezményes áron rendelte meg a táblázatban szereplő újságokat.

Remélem, tudtam segíteni.
Kérem a válaszom szíves elfogadását.
Természetesen, a megfelelő adatigénylés esetén az Infotv. rendelkezései szerint kerül teljesítésre az adatszolgáltatás, de jelen esetben a feltételek nem álltak fenn.

Üdvözlettel:

Dr. Csörgits Lajos
          aljegyző
 
Győr Megyei Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala
 
9026 Győr, Városház tér 1.
Telefon: +36-96-500245
Fax:      +36-96-500160

idézett részek megjelenítése

Peng György hozzászólt ()

Az aljegyző válaszának némely megjegyzésével kapcsolatban állásfoglalást kértem itt: http://kimittud.atlatszo.hu/request/koza...

Tisztelt Dr. Csörgits Lajos!

Köszönöm válaszát, annak némely részével azonban nem értek egyet.

1, Ön azt írta, hogy az általam "küldött elektronikus levél alapján nem beazonosítható (...), hogy létező személytől, azaz bárkitől származik-e a megkeresés.", mivel magyarázata szerint nem tudja megállapítani, hogy természetes vagy jogi személyként küldtem-e adatigénylésemet. Mindenekelőtt szeretném megjegyezni, hogy önnek nem feladata vizsgálni, hogy egy adatigénylés kitől érkezik. Másrészt nyilvánvaló, hogy ha egy elektronikus levelet nem senki (pl. egy automata) küldött, akkor azt valaki küldte, aki pedig bárki lehet. Továbbá minden bizonnyal elkerülte figyelmét az adatigénylésem végén olvasható, a rendszer által odaírt kiegészítés, miszerint ezt az adatigénylést a a KiMitTud weboldalon keresztül küldtem önnek, valamint ez az igénylés az önök válaszával együtt közzétételre kerül a KiMitTud weboldalon.

2, Véleménye szerint adatigénylésemben a sajtótermék fogalmát leszűkítettem az újságra azáltal, hogy ezt a szót zárójelben odaírtam a sajtótermék után. Felhívom szíves figyelmét, hogy a matematikai műveletek sorrendjében valóban elsőbbséget élveznek a zárójelbe írtak, azonban az adatigénylésemre vonatkozó magyar helyesírás szabályai szerint zárójelbe közbevetést, kiegészítő vagy ún. másodlagos információt írunk. Nem kívántam leszűkíteni a sajtótermékek körét, hisz ez adatigénylésem tárgya is.

A fentieken túl meg kívánom jegyezni, hogy közérdekű adatok megismerésére irányuló igénylésemre adott gunyorosan okoskodó, arrogáns hangvételű levelével véleményem szerint ön túllépte hatáskörét, és köztisztviselőhöz erősen méltatlanul viselkedett.

Mindazonáltal felajánlásával élve kérem, hogy szíveskedjen elküldeni az összes megvásárolt sajtótermék nevét, és azt, hogy "éves szinten milyen összegben történt sajtótermék megrendelés". Ezen adatok megismerése érdekében készséggel nyújtok be új igénylést, kérem jelezze, amennyiben ezt szükségesnek tartja.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Csörgits Lajos, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2012. szeptember 28-án érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

 

Levelében – jóllehet helyesen idéz 2012. szeptember 26-án elküldött
korábbi válaszlevelemből – tévesen értelmezi az általam írtakat: a
közérdekűadat-igénylés teljesítéséhez nem azt kell a közérdekű adat
kezelőjének megállapítani, hogy az igény „természetes vagy jogi
személytől” származik-e, hanem azt, hogy „bárkitől” származik-e. Egy
[1][FOI #237 email] e-mail címből nem derül az ki,
hogy az igénylés „bárkitől” származik, hanem inkább azt a feltételezést
erősíti, hogy egy internetes címről, automatikusan technikai eszköz útján
szétküldött megkereséséről van szó.

 

A csatolt dokumentum – a közérdekű adat iránti igénylésében megjelöltek
szerint – tartalmazza a 2008. és a 2012. év közötti, összes megvásárolt
sajtótermék nevét éves bontásban és azt is, hogy éves szinten milyen
összegben történt sajtótermék-megrendelés.

 

Győr, 2012. október 12.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Csörgits Lajos

          aljegyző

 

Győr Megyei Jogú Város

 Polgármesteri Hivatala

 

9026 Győr, Városház tér 1.

Telefon: +36-96-500245

Fax:      +36-96-500160

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #237 email]

Tisztelt Dr. Csörgits Lajos!

Köszönöm szépen a fáradozását.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin