Saját és bérelt gépjármű állomány kimutatás, valamint az ezekhez kapcsolódó menetlevél nyilvántartás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Állatorvostudományi Egyetem Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szíveskedjenek megadni az Intézmény, valamint az Intézmény 100 %-os tulajdonában álló Gazdasági Társaság(ok) tulajdonában és bérleti jogviszonyban lévő személy és tehergépjárművek tartalmazó tételes kimutatást.
Kérem, hogy a 2016. évi nyitó állományt és a 2018. 03. havi záró állományt szíveskedjenek megadni a következő adattartalommal.

- Gyártmány,
- típus,
- rendszám,
- szállítható személyek száma,
- hengerűrtartalom,
- megengedett legnagyobb össztömeg,
- beszerzési ár,
- elszámolt értékcsökkenés.
Amennyiben a gépjárművet bérbe veszik, vagy bérbe adják kérem szíveskedjenek a bérbe vevő vagy a bérbeadó adó nevét , valamint a bérleti díj összegét megadni.

Kérem továbbá, hogy a 2016-2018. 03. 30. közötti időszakban keletkezett menetlevelekről készült excell - xls alapú nyilvántartást szíveskedjenek megküldeni gépjárművenként és havonta.
Valamint mindezen gépjárművekbe tankolt üzemanyag bruttó vételára és mennyisége, valamint a betöltött energiahordozó fajtája gépjárművenként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 2.

Üdvözlettel: Bujdosó András

Dr. Karádi Teodóra Elida, Állatorvostudományi Egyetem Budapest

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm a kért adatokat az Állatorvostudományi Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) tulajdonában lévő, illetőleg az Egyetem által bérelt
személy- és tehergépjárművek vonatkozásában.

                                                                                                                                         

Egyúttal megtagadom a 2016. év és 2018. március 30. napja közötti
időszakban keletkezett menetlevelekről készült excell-xls alapú
nyilvántartás kiadására irányuló adatok közlését. Figyelemmel arra, hogy a
menetlevelek havi rendszerességgel kerülnek bemutatásra az Egyetem
Beszerzési Osztálya részére, azonban az Egyetemnek nincs olyan jogszabály
által előírt kötelezettsége, hogy a menetlevelekről az adatigénylés
szerinti excel-xls alapú, külön nyilvántartást vezessen. Az Info tv. 26. §
(1) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek
vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv)
lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel
- erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. E rendelkezés szerint
tehát az „adatkezelés ténye” alapvető feltétele az Info. tv. 26. § (1)
bekezdésének. Tekintettel pedig arra, hogy csak az igazoltan az Egyetem
kezelésében lévő közérdekű adatot kell kérelem esetén megismerhetővé
tennie, a birtokában nem lévő, általa nem kezelt adat beszerzésére nincs
jogszabályi kötelezettsége.

Tájékoztatom továbbá e körben, hogy az Egyetem jelenleg hatályos
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának 12. § (11) bekezdésének b)
pontja értelmében – figyelemmel a 12. § (3) és (7) bekezdésében
foglaltakra - az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha
az tartalmazza a kért adatok körének pontos meghatározását. Jelen esetben
pedig nem állapítható meg a kérelemből, hogy a megjelölt időszakban
keletkezett menetlevelekről egyáltalán milyen tartalmú nyilvántartás
kiadására irányult az adatigénye.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a 2017. január 01. napjától 2018. március 31-ig
napjáig terjedő időszakban az Egyetem összes üzemanyag kiadása
13.064.792,- Ft (35.758,22 l ) volt, melyből gázolaj: 11.733.124,- Ft
(32.029,35 l ), a benzin: 1.331.668,- F. (3.728,87 l ) volt, mely összeg
tartalmazza a mellékelt táblázat szerinti összes személy és tehergépjármű,
valamint a bérelt autók üzemanyag kiadását.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét azzal, hogy az Info tv. 26. § (2)
bekezdése alapján a közérdekből nyilvános személyes adatokat a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával szíveskedjen
felhasználni.

 

Az Info tv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy amennyiben az
igény teljesítésének megtagadásával, annak indokaival nem ért egyet, az
Egyetem székhelye szerint illetékes – jelen esetben a Fővárosi
Törvényszéken – peres eljárást kezdeményezhet az igény elutasításának
közlésétől számított 30 (harminc) napon belül. A pert az igényt elutasító
közfeladatot ellátó szerv ellen kell megindítani.

 

Budapest, 2018. május 17.

 

Üdvözlettel:

Dr. Bohátka Gergely

kancellár, adatkezelő

Tisztelt Asszonyom!

Köszönettel megkaptam a gondosan összeállított, gépjárműveikkel kapcsolatos kimutatásukat. Ezzel összefüggésben legyenek kedvesek megadni, hogy az ÁTE Üzemeltetési Kft. tulajdonában lévő gépjárművek milyen jogviszony alapján szerepelnek az ÁTE tulajdonában lévő gépjárművekről szóló kimutatás-részben, ellenben nem szerepelnek az ÁTE által bérelt gépjárművekről szóló kimutatás-részben.
A pontosság kedvéért az alábbiakra gondolok:

ATE gépjárművek listája
Srsz. Gépjármű gyártmánya Modell Típusa Forgalmi rendszáma Tulajdonos neve
1. Volkswagen Passat 2.0 Comfortline szgk. PSH 869 ÁTE Üzemeltetési Kft.
2. Ford FAD Transit busz PLK 828 ÁTE Üzemeltetési Kft.
3. Volkswagen Caddy szgk. PLY 966 ÁTE Üzemeltetési Kft.
4. Volkswagen Golf szgk. PLY 967 ÁTE Üzemeltetési Kft.
5. Volkswagen Crafter tgk. PLY 968 ÁTE Üzemeltetési Kft.
6. Ford FAD Transit busz PJK 885 ÁTE Üzemeltetési Kft.
7. Ford Ranger tgk. PKA 391 ÁTE Üzemeltetési Kft.

Abban az esetben, ha mégis bérleti jogviszony lenne, kérem, szíveskedjenek a korábban kért információkkal kiegészíteni a korábban megadott kimutatásukat (pl. bérleti díj és hatály). Amennyiben mégsem bérlemény, abban az esetben tudni szeretném a pontos jogviszony alapját és a megfizetett ellenértékeket.

Üdvözlettel:

Bujdsó András

Dr. Karádi Teodóra Elida, Állatorvostudományi Egyetem Budapest

1 Attachment

Tisztelt Bujdosó András!

 

Az Állatorvostudományi Egyetemhez (továbbiakban: Egyetem) a KiMitTud
adatigénylõ rendszeren keresztül 2018. május 18. napján érkezett - a 2018.
május 17. napján megküldött közérdekû adatok pontosítására irányuló -
kérelme alapján mellékelten megküldöm a pontosított táblázatot.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét azzal, hogy az Info tv. 26. § (2)
bekezdése alapján a közérdekbõl nyilvános személyes adatokat a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával szíveskedjen
felhasználni.

 

Az Info tv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy amennyiben az
igény teljesítésének megtagadásával, annak indokaival nem ért egyet, az
Egyetem székhelye szerint illetékes – jelen esetben a Fõvárosi
Törvényszéken – peres eljárást kezdeményezhet az igény elutasításának
közlésétõl számított 30 (harminc) napon belül. A pert az igényt elutasító
közfeladatot ellátó szerv ellen kell megindítani.

 

Budapest, 2018. május 25.

 

Üdvözlettel:

                                                                                                         
Dr. Bohátka Gergely

kancellár, adatkezelõ