SA-HO Kft. éves hulladékgazdálkodási jelentései, Dunakeszi 022. hrsz.-ú lerakó

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) . A SA-HO Építőanyagipari és Szolgáltató Kft. ( továbbiakban: SA-HO Kft.) 2016., 2017., 2018. évi, hulladékgazdálkodásra vonatkozó éves összefoglaló jelentésének dokumentumait, valamint az azokhoz kapcsolódó összes mellékletet a SA-HO kft. Dunakeszi külterület 022 hrsz.-ú inert hulladéklerakóban végzett rekultivációs és hulladékgazdálkodási tevékenységéről. A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 18.§-a alapján a SA-HO Kft.-nek a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, az utógondozás alatt elvégzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről éves jelentést kellett készíteni, mely jelentést a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya számára a tárgyévet követő április 30-ig kellett benyújtania.

2.) Amennyiben a SA-HO Kft. a 2016., 2017., 2018. évek egyikében nem nyújtott be éves jelentést a hulladékgazdálkodásról és ennek nyomán bírságot kellett kifizetnie, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal végrehajtást rendelt el, kérem, szíveskedjen a bírság kifizetéséről rendelkező határozat illetve a végrehajtás elrendelésére vonatkozó határozat dokumentumait elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 23.

Üdvözlettel:

Kutasi József

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Melléklet

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

 

 

Tisztelt PMKH KTF Központi!

Az adatigénylés teljesítéséért megállapított 9270,- forintot március 23-án átutaltam a PMKH KTF által megadott számlaszámra.
Kérem, szíveskedjék az összeg megérkezését követően a jogszabályoknak megfelelően 15 napon belül intézkedni az adatszolgáltatás tekintetében.

Üdvözlettel:
Kutasi József

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Kutasi József részére
adatigénylő
Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából
mellékelten küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét,  valamint
annak mellékleteit, szíves tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Kutasi József