„Rock suli” tervezése

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- azt az információt, hogy a Győr-Szol éves beszámolójában is szereplő "Rock suli" kialakításának előkészítésére mennyi pénzt költött el a Győr-Szol; illetve milyen árajánlatot kapott a 2021-es beszámolóban említett munkákra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 22.

Üdvözlettel:

Pintér Bence

info, Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítjük, hogy az [Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. request email] e-mail címre történő levélküldése sikeres volt.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben megkeresését olyan napon küldte, amelyen a munkavégzés szünetel, levelének érkeztetése és iktatása a munkaszüneti napot követő első munkanapon történik. Az ügyintézési határidő az érkeztetést követő napon indul.

Általános ügyintézési határidőnk 30 nap, távhőszolgáltatást érintő panaszok esetén 15 nap.

Köszönjük megkeresését, az ügyintézés idejére kérjük szíves türelmét!

Tisztelettel:
GYŐR-SZOL Zrt.

Ez egy automatikus levél, kérjük, erre ne válaszoljon.

Ez az e-mail (és annak bármely melléklete) bizalmas információkat tartalmaz és jogi védelem alatt áll. Az üzenet csak a címzett(ek)nek szól. Amennyiben nem Ön a küldemény címzettje, úgy a téves kézbesítést haladéktalanul jelezze e-mailben a feladónak és a teljes küldeményt törölje számítógépéről. Amennyiben nem Ön az üzenet címzettje, kérjük ne készítsen másolatot az üzenetről, semmilyen célra ne használja fel és ne adja át más személynek, az ilyen magatartás levéltitok megsértésének minősül.

Felhívom figyelmét, hogy az e-mailben szereplő adatok kezelése kizárólag az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) - nak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő jogalappal és módon történhet.