Rendvédelmi és honvédelmi szervek részére szánt 8. kategóriájú személygépjárművek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. „A rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek részére gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötött KM07RHGB17 számú, felső-közép (8.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi beszerzése vonatkozó szerződést, annak mellékleteit és módosításait.

Kérem továbbá a szíves tájékoztatásukat:

2. A fenti szerződés alapján hány darab és milyen márkájú és tipusú személygépjármű beszerzésére került sor?

3. A fenti szerződés alapján beszerzett személygépjárműveket kik (mely szervezetek) használják?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítanának meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenek dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is nagyon köszönöm!

Kelt: 2018. február 4.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

KEF - sajtó, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

FŐIG/8/1/2018.

Tisztelt Pataki Márton!

A www.kozbeszerzes.gov.hu honlapon „A rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek részére gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötött KM07RHGB17 számú keretmegállapodás, annak mellékletei, illetve a módosítás közzétételre került.

A keretmegállapodás tartalmazza, hogy annak terhére milyen típusú gépjármű szerezhető be, mekkora keretösszeg erejéig. A beszerzéseket/megrendeléseket a keretmegállapodás hatálya alá tartozó Intézmények bonyolítják le.

Üdvözlettel: Főigazgatói Titkárság

idézett részek megjelenítése