Rendőrségi fogdán fogvatartottakkal kapcsolatos statisztikai adatkérés

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, az adatokat elektronikus másolatban, lehetőség szerint Excel táblázatos formában szíveskedjen a rendelkezésemre bocsátani.

1. Kérem, hogy 2010 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az adott év június 30-án és december 31-én, valamint 2021. június 30-án mennyi volt
• a magyarországi rendőrségi fogdákon fogvatartottak száma.

2. Kérem, hogy a rendőrségi fogdákon fogvatartottak száma tekintetében 2010 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan az éves átlag, illetve 2021. június 30-ig a féléves átlag adatokat is közölni szíveskedjen úgy, hogy
• az adott évre vonatkozó éves átlagot (2021. június 30-ig féléves átlagot), valamint
• a zárónapi fogvatartotti átlaglétszámból számított átlagot is megadja.

3. Kérem, hogy 2013 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az adott év június 30-án és december 31-én, valamint 2021. június 30-án mennyi volt
• a magyarországi rendőrségi fogdákon a szabálysértési őrizet végrehajtása alatt álló személyek száma.

4. Kérem, hogy a rendőrségi fogdákon szabálysértési őrizet végrehajtása alatt álló személyek száma tekintetében 2010 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan az éves átlag, illetve 2021. június 30-ig a féléves átlag adatokat is közölni szíveskedjen úgy, hogy
• az adott évre vonatkozó éves átlagot (2021. június 30-ig féléves átlagot), valamint
• a zárónapi fogvatartotti átlaglétszámból kalkulált átlagot is megadja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 3.

Üdvözlettel:

Dr. Lukovics Adél
jogi előadó
Magyar Helsinki Bizottság

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.